Nieuws
Gepubliceerd: 3 januari 2023

De NTs-scriptieprijs

English version see below

Er is veel jong talent in Nederland. Talent dat de Nederlandse Tuinenstichting (NTs) graag wil betrekken bij haar missie om waardevol groen erfgoed te behouden. Daarom roepen we een tweejaarlijkse prijs in het leven voor de beste afstudeerscriptie waarin dat groene erfgoed een belangrijke rol speelt.

De prijs bestaat uit een geldbedrag van 1.500 euro en een interview in het Tuinjournaal, het donateursblad van de NTs, en gaat afwisselend naar studenten uit het universitair en hbo-onderwijs. Bij de eerste NTs-scriptieprijs (2023) gaat het om de beste universitaire masterscriptie of het beste universitaire masterontwerp. De winnaar maken we in mei 2023 bekend.

Beoordeling

Een deskundige jury beoordeelt de inzendingen aan de hand van enkele selectiecriteria, waaronder inhoud en originaliteit, praktische toepasbaarheid, betekenis voor het werkterrein van het groene erfgoed, argumentatie en toegankelijkheid. Deze jury bestaat uit:

  • Johan Carel Bierens de Haan: o.a. voorzitter van Tuinhistorisch Genootschap Cascade;
  • Heilien Tonckens: groenontwerper, tuin- en landschapsadviseur;
  • Anne Wolff: docent Tuingeschiedenis en ontworpen Landschapsgeschiedenis en projectleider Kenniscentrum Landschap (RUG).

Om voor de prijs in aanmerking te kunnen komen, moet je de scriptie in 2021 of 2022 hebben afgerond en hiervoor minimaal een 8 hebben gescoord. Daarnaast moet de scriptie in het Nederlands of Engels zijn geschreven en een samenvatting hebben van maximaal 1.500 woorden.

Thema: groen erfgoed

Uiteraard moeten de inzendingen ook voldoen aan het thema ‘groen erfgoed’. Dat betekent dat de scriptie gaat over tuinen, parken, openbare groenvoorzieningen en landschappen die van cultuurhistorische waarde en van maatschappelijke betekenis zijn door bijvoorbeeld hun architectuur, vormgeving, inrichting of beplanting, dan wel over de ontwerpers of beheerders daarvan.

Aanleveren voor eerste NTs-scriptieprijs: uiterlijk 1 februari 2023

Wil je meedingen naar de eerste NTs-scriptieprijs?
Lever dan je masterscriptie of -ontwerp uiterlijk 1 februari 2023 digitaal in bij het bureau van de NTs (info@tuinenstichting.nl).

Het reglement van de prijs is te vinden op www.tuinenstichting.nl/reglement-nts-scriptieprijs/.
Vragen over de NTs-scriptieprijs kan je sturen naar info@tuinenstichting.nl of je kunt contact opnemen met de secretaris van het bestuur, tel. 06-46547307.

_____________________________________________________________________________________

The NTs—THESIS PRIZE

There is a lot of young talent in the Netherlands.  Talent that the Nederlandse Tuinenstichting (“NTs”) (“Netherlands Garden Foundation”) would like to involve in its mission to preserve our valuable garden and green heritage.  That is why we are creating a biennial prize for the best Master’s thesis on our green heritage.

The prize is an award of € 1,500 and an interview in the Tuinjournaal, the magazine of the Foundation. It will be awarded alternately to students from the university (“w.o.”) and higher education (“hbo”).  The first NTs-thesis prize (2023) will be awarded to the best university Master’s thesis or the best university Master’s design.  The winner will be announced in May 2023.

Judging

 The applications will be judged by a jury of experts who will base their selection on content and originality, practical application, significance for the preservation of green heritage, argumentation, and accessibility. The jury members are:

  • Johan Carel Bierens de Haan: chairman of the Historical Garden Society “Cascade”;
  • Heilien Tonckens: green designer, garden- and landscape advisor;
  • Anne Wolff: docent of Garden History and designed Landscape History and Project Coordinator Landscape Knowledge Center (“Kenniscentrum Landschap”) at the University of Groningen.

To be eligible for the prize, the thesis must have been finalized in 2021 or 2022 and have received a grade of at least an 8.  In addition, the thesis must have been written in Dutch or English and contain a summary of no more than 1,500 words.

Theme: our green heritage

 It goes without saying that the applications must satisfy the “green heritage” theme.  That means that the thesis will be about gardens, parks, public green spaces, and landscapes that are of cultural-historical value and of social-cultural significance, for example because of their architecture, form, design, or planting; or about their designers or administrators.

Registration for the first NTs-thesis prize: deadline is 1 February 2023

Do you want to compete for the first NTs-thesis prize?  Then send in your thesis or your design (digitally) by 1 February 2023 at the latest to the offices of the NTs (info@tuinenstichting.nl).

The regulations applicable to the prize can be found at www.tuinenstichting.nl/reglement-nts-scriptieprijs/.  Queries about the prize can be sent to info@tuinenstichting.nl, or you may contact the secretary of the Board, tel. (+31) (0) 6 4654 7307.

Queries about the prize can be sent to info@tuinenstichting.nl  or you may contact the secretary of the Board, tel. (+31) (0) 6 4654 7307.

 

 

Nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief


deel tuin