Klachtenregeling

Wat verstaat de Nederlandse Tuinenstichting onder een klacht:

  • Iedere mondelinge of schriftelijke uiting van ongenoegen van een instelling, bedrijf of persoon, gericht aan de Nederlandse Tuinenstichting, waarin deze zijn beklag doet over het beleid dan wel een gedraging van de Nederlandse Tuinenstichting.

Hoe kunt u een klacht indienen:

 

Nederlandse Tuinenstichting

Het Korenmetershuis

Nieuwezijds Kolk 28

1012 PV Amsterdam

 

Afhandeling klacht

  • Alle klachten worden door ons geregistreerd. Uw klacht wordt zo spoedig mogelijk afgehandeld, in principe binnen 10 werkdagen. Indien deze termijn niet wordt gehaald, ontvangt u een voorstel over de verdere afwikkeling.
  • Indien u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht, dan kunt u per e-mail of schriftelijk bezwaar indienen bij de voorzitter van het bestuur. Deze reageert binnen 10 werkdagen per e-mail over de verdere afhandeling. Door de Nederlandse Tuinenstichting ontvangen klachten worden vertrouwelijk behandeld.

Centraal Bureau Fondsenwerving

U heeft ook de mogelijkheid de klacht in te dienen bij het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Het CBF houdt toezicht op het functioneren van goede doelen. Het CBF neemt een klacht alleen in behandeling, indien u deze al eerder bij de Nederlandse Tuinenstichting heeft ingediend.