Privacyverklaring

De Nederlandse Tuinenstichting administreert persoonsgegevens ten behoeve van de donateursadministratie, de registratie van voor de stichting als vrijwilliger werkzame personen en van eigenaren van tuinen die deze opgenomen wensen te zien in de door de stichting uitgegeven gids.

De doeleinden voor het opnemen van de persoonsgegevens zijn:

 1. het aangaan van een donateurschap,
 2. het aangaan en uitvoeren van vrijwilligerscontracten,
 3. de opgave voor opname in de Open tuin gids,
 4. uitvoeren diverse marketingactiviteiten, b.v. in de nieuwsbrief, informeren over en benaderen van donateurs over activiteiten van de stichting,
 5. informeren van donateurs omtrent activiteiten van de stichting,
 6. voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Informatie over de vastgelegde gegevens.

De Nederlandse Tuinen stichting informeert de personen van wie gegevens zijn opgenomen in de administratie  over verwerking in beginsel op het moment van aanmelding als donateur, inschakeling als vrijwilliger en opname van de tuin in de gids.

Beveiliging van de geregistreerde gegevens.

Alleen medewerkers voor wie dit noodzakelijk is voor uitvoering van de opgedragen taak hebben toegang tot de persoonsgegevens.  Alle medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht. De geheimhoudingsplicht is ook opgelegd aan de vrijwilligers en aan de ZZP’ers die voor het uitvoeren van werkzaamheden worden ingeschakeld.

 • De Nederlandse Tuien stichting verzorgt de administratie van donateurs en vrijwilligers in eigen beheer. De financiële administratie wordt verzorgd door een extern boekhoudkantoor.
 • De Nederlandse Tuinen stichting deelt op geen enkele wijze gegevens uit de persoonsadministratie met derden.
 • De Nederlandse Tuinen stichting  legt niet meer persoonsgegevens vast dan nodig is voor uitvoering van de doelstellingen.
 • De persoonsgegevens worden na beëindiging van het donateurschap zo snel als administratief mogelijk is uit de administratie verwijderd.

Rechten van donateurs, vrijwilligers en tuineigenaren op genomen in de gids.

 • Recht op inzage: Zij van wie de Nederlandse Tuinen stichting gegevens hebben  opgenomen in de administratie hebben recht om te controleren welke gegevens zijn opgenomen.
 • Recht op correctie: Degeen wiens gegevens onjuist zijn vermeld heeft recht verbetering te vorderen.
 • Recht op verwijdering: Degeen die geen recht op het opnemen in de administratie heeft verleend kan verwijdering van zijn gegevens eisen.

Voor het gebruikmaken van de rechten hier genoemd kan contact worden op genomen met het bureau van de Nederlandse Tuinenstichting, bereikbaar via het kantoor van de stichting. Namens de stichting wordt binnen 30 dagen contact opgenomen voor behandeling van het verzoek van de gerechtigde.

Nederlandse Tuinenstichting
Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV  Amsterdam
info@tuinenstichting.nl