Reglement NTs-scriptieprijs 2024

English Version see below

Procedure

 • Je bent in 2022 of 2023 afgestudeerd op een scriptie of een ontwerp aan een Nederlandse universiteit of hbo-opleiding.
 • De afstudeerscriptie of het afstudeerontwerp is geschreven in het Nederlands of Engels.
 • Je werkstuk is geschreven rond het thema ‘groen erfgoed’. Dat betekent dat het gaat over tuinen, parken, openbare groenvoorzieningen en landschappen die van cultuurhistorische waarde en van maatschappelijke betekenis zijn door bijvoorbeeld hun architectuur, vormgeving, inrichting of beplanting, dan wel over de ontwerpers of beheerders daarvan. De voor de eerste NTs-scriptieprijs genomineerde werkstukken gingen bijvoorbeeld over een analyse van en ontwerpoplossing voor een begraafplaats, een ontwerpstudie naar het behoud van een veengebied bij Sint Petersburg (Rusland), een cultuurhistorische studie over het fenomeen van de Japanse tuin in het Westen en een interdisciplinair onderzoek naar het landgoed als voedselplek en broedplaats van innovatieve tuinbouw. Zie voor een impressie van de prijsuitreiking en links naar de betreffende scripties: https://www.tuinenstichting.nl/nieuws/willemijn-ter-hart-koopal-wint-eerste-nts-scriptieprijs/ .
 • Je stuurt de scriptie voor 1 maart 2024 in pdf-format per mail naar het bureau van de Nederlandse Tuinenstichting (info@tuinenstichting.nl). In de mail:
  1. vermeld je de titel van de scriptie, de universiteit waar je bent afgestudeerd, de studierichting die je hebt gevolgd, en de datum waarop je bent afgestudeerd (inclusief een scan van het schriftelijk bewijs waaruit je afstuderen blijkt);
  2. voeg je een samenvatting van je scriptie toe van maximaal 1.500 woorden. Deze is in het Nederlands of Engels geschreven en behandelt de volgende onderwerpen: aanleiding voor je onderzoek, vraagstelling, onderzoeksmethode en belangrijkste conclusies. Samenvattingen die langer zijn, worden niet in behandeling genomen;
  3. motiveer je waarom jouw scriptie van belang is voor het werkterrein van de NTs;
  4. en voeg je je cv toe.
 • Nadat we je inzending hebben ontvangen, krijg je een ontvangstbevestiging.
 • In juni 2024 maken jury en NTs de winnaar bekend.

Beoordeling van de scripties
Een prejury doet een eerste beoordeling aan de hand van enkele selectiecriteria, waaronder inhoud en originaliteit, praktische toepasbaarheid, betekenis voor het werkterrein van het groene erfgoed, en daarmee de relatie met de NTs, argumentatie en toegankelijkheid, en de verhouding tussen (ondersteunend) beeld en het geschreven woord. De (geselecteerde) scripties worden vervolgens aan de jury voorgelegd. De jury kiest de uiteindelijke prijswinnaar op basis van het oordeel van de prejury en de criteria, en motiveert haar keuze schriftelijk. Mogelijk houdt zij met de top 3 of 4 van de kandidaten ook een gesprek rond het centrale idee van de scriptie.
Over de uitslag vindt geen discussie plaats. De jury heeft het recht om bij onvoldoende niveau van de inzendingen geen prijswinnaar aan te wijzen. De jury bestaat dit jaar uit:

 •  Johan Carel Bierens de Haan: o.a. voorzitter van Tuinhistorisch Genootschap Cascade;
 • Joost Emmerik: tuin- en landschapsarchitect en hoofd van de masteropleiding Landschapsarchitectuur aan de Academie van Bouwkunst Amsterdam;
 • Heilien Tonckens: groenontwerper, tuin- en landschapsadviseur;
 • Anne Wolff: docent Tuingeschiedenis en ontworpen Landschapsgeschiedenis en projectleider Kenniscentrum Landschap (RUG).

Prijs
De prijs bestaat uit een vrij te besteden geldbedrag van € 1.500. De winnaar wordt bovendien geïnterviewd voor het Tuinjournaal (het vriendenmagazine van de NTs dat driemaal per jaar verschijnt).

Overige spelregels
Deelnemers worden geacht op de hoogte te zijn van dit reglement en met de inhoud ervan akkoord te gaan.
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de jury, in samenspraak met de NTs.

______________________________________________________________________

REGULATIONS NTs-THESIS PRIZE 2024

Procedure

 • You graduated in 2022 or 2023 with a Master’s thesis or a Master’s design at a Dutch university.
 • Your thesis/graduation design is written in Dutch or English.
 • Your thesis meets the theme of ‘green heritage’. That means that your thesis is about gardens, parks, public green spaces, and landscapes that are of cultural-historical value or of social-cultural significance due to, for example, their architecture, form, design or planting, or about their designers or administrators. To give an impression: the theses/designs that were nominated for the first NTs-Thesis prize were an analysis of and design solution for a cemetary, a design study for the preservation of peatlands near St Petersburg (Russia), a cultural-historical research on Japanese gardens in the West, and a interdisciplinary research on the possibilities for an estate to function as sitopia and as an incubator for innovative agriculture. For an impression of the award ceremony and the links to the nominated theses see: https://www.tuinenstichting.nl/nieuws/willemijn-ter-hart-koopal-wint-eerste-nts-scriptieprijs/ .
 • You will send your thesis in pdf. format to the bureau of the Nederlandse Tuinenstichting by 1 March 2024 at the latest. In your email:
  • you will mention the title of the thesis, the university from which you graduated, your field of study, the date you graduated and the grade you received for your thesis (including a scan of written proof of the grade you received);
  • you will submit a summary of your thesis in 1,500 words or less. The summary will be written in Dutch or English and contain the following topics: the motivation for your research, the question or issue to be examined, the research methods, and the most important conclusions. Summaries that are longer than 1,500 words will be rejected;
  • you will explain why your thesis/design is of importance for the field of activity of the NTs;
  • you will include your curriculum vitae.
 • After we have registered your application, you will receive a confirmation notice.
 • The winner will be announced in June 2024 by the jury and the NTs.

Judging of the theses

Experts of the NTs will make a first screening based on a few criteria, including content and originality, practical applicability, significance for “green heritage”, argumentation and accessibility, and the relationship between words and (supportive) images.

The (selected) theses will then be submitted to the jury.  The jury selects the ultimate winner based on the first screening and the posed criteria and motivates its choice in writing. The jury might also decide to interview the top 3 or 4 of the candidates on the central theme of the thesis/design. The results are final and are not subject to correspondence or appeal. The jury reserves the right not to award the prize in case the theses do not meet the standard of qualifications.

The jury members are:

 • Johan Carel Bierens de Haan, Chairman of the Historical Garden Society “Cascade”;
 • Joost Emmerik: garden and landscape designer en head of the Master’s programme Landscape Architecture at the Amsterdam Academy of Architecture;
 • Heilien Tonckens: designer of gardens and landscape advisor;
 • Anne Wolff, docent Garden History and designed Landscape History and Project Coordinator of “Kenniscentrum Landschap” at the University of Groningen.

Prize

The prize consists of an amount of € 1,500.  The winner will also be interviewed by the Tuinjournaal (the magazine of the NTs that is published three times a year).

Other rules

Participants are expected to have knowledge of these regulations and are assumed to agree with its contents.

In all cases not foreseen by these regulations, the jury decides, in consultation with the NTs.