login | contact | nieuwsbrief

Volg ons op         

    

De kwetsbare verhouding tussen mens en natuur vraagt om bescherming. Sinds 1980 zet de Nederlandse Tuinenstichting (NTs) zich dan ook in voor het behoud en de ontwikkeling van groen erfgoed en het bevorderen van kennisuitwisseling hierover.


Partnerorganisaties

 

 

ArchiNed | www.archined.nl
Het onafhankelijke architectuurplatform ArchiNed verzamelt, koppelt en redigeert Internet-informatie op het gebied van de ruimtelijk ontwerpende vakgebieden in Nederland; architectuur, stedebouw en landschapsarchitectuur.

Bibliotheek Wageningen UR Documentatiecentrum Tuin | www.library.wur.nl/tuin
De databank TUiN maakt het oeuvre van de belangrijkste Nederlandse tuin- en landschapsarchitecten (1570 t/m de 20ste eeuw) in de collectie TUiN toegankelijk samen met alle informatie uit de Gids voor de Nederlandse tuin- en landschapsarchitectuur. Inmiddels doorzoekbaar is het oeuvre, de documentatie over andere en oudere werken en een deel van de prenten-collectie van Leonard A. Springer (1855-1940); de landschapsplannen voor de  Ruilverkavelingen van Staatsbosbeheer (1930-1970); het oeuvre van Catharina Polak-Daniels (1904-1989) en de villatuinen van R.T. Boon (1900-1985); het oeuvre van Mien Ruys (1904-1999) maar nog niet alle originele tekeningen [enkele tuinen zijn om privacy-redenen afgeschermd]; en het oeuvre van John Bergmans (1892-1980).
Andere universiteitsbibliotheken, zoals Utrecht en Leiden, bevatten ook goede ontsluitingen,

Bomenstichting | www.bomenstichting.nl Het doel van de Bomenstichting is de zorg en aandacht voor de bomen in de stad en op het platteland te bevorderen. Zij doet dit door belangstelling voor bomen bij het publiek te wekken, ervoor te zorgen dat gemeenten en andere boombeheerders verstandig met bomen omgaan, door voorlichting te geven en zo nodig bezwaar te maken.

BONAS | www.bonas.nl
De Stichting Bibliografieën en Oeuvrelijsten Nederlandse Architecten en Stedebouwkundigen (BONAS) maakt het gezicht van Nederland beter herkenbaar door gegevens over het werk en de ideeën van Nederlandse architecten systematisch te verzamelen. Op basis van archief- en literatuuronderzoek worden oeuvres van Nederlandse ontwerpers uit de periode 1790-heden in kaart gebracht.
Sinds 2010 werkt de Nederlandse Tuinenstichting in samenwerking met de Stichting BONAS aan uitbreiding van de lijst door aandacht te besteden aan Nederlandse tuin- en landschapsarchitecten.

Erfgoedvereniging Heemschut (voorheen Bond Heemschut)www.heemschut.nl
Erfgoedvereniging Heemschut is één van de oudste particuliere verenigingen voor bescherming van cultuurmonumenten. Sinds 1911 zetten actieve burgers zich in voor de waardering en het behoud van waardevolle monumenten en cultuurlandschappen in Nederland. Heemschut is tevens één van de mede-oprichters van de Federatie Instandhouding Monumenten (FIM). Klik hier voor meer informatie. Heemschut geeft ook een tijdschrift uit.

Cascade Tuinhistorisch Genootschap | www.cascade1987.nl
Het interdisciplinaire vakgebied geschiedenis van de tuin- en landschapsarchitectuur wordt in Nederland beoefend door historici, praktisch geschoolden en persoonlijk geïnteresseerden. Onder hen bevinden zich historici, kunsthistorici, historisch geografen, neerlandici, biohistorici, tuin- en landschapsarchitecten, biologen, dendrologen, kwekers, hoveniers en geïnteresseerde eigenaren/beheerders van historische tuinen, parken en buitenplaatsen. Zij allen ontmoeten elkaar in het Tuinhistorisch Genootschap Cascade als donateurs en vrienden die elkaar ‘en groupe’ en individueel stimuleren tot onderzoek.

Het Cuypersgenootschap zet zich in voor het behoud van bouwkundig erfgoed uit de negentiende en twintigste eeuw en in toenemende mate op de bescherming van erfgoed uit de periode van na 1940.
http://www.cuypersgenootschap.nl/

Erfgoedgroen | http://erfgoedgroen.nl/ ErfgoedGroen adviseert eigenaren en beheerders van historisch groen bij de instandhouding en restauratie van hun erfgoed. ErfgoedGroen zet zich in om historische tuinen en parken.

Erfgoedstem |De Erfgoedstem is een onafhankelijk geproduceerde e-mail nieuwsbrief die wekelijks aan de hand van het in de media verschenen nieuws een breed overzicht geeft van wat er gaande is in de Erfgoedwereld.
De ErfgoedStem bevat verwijzingen naar door derden gepubliceerde nieuwsartikelen. De nieuwsbrief wordt gratis verspreid onder alle geïnteresseerden, maar is primair gericht op professionals, experts en organisaties en individuen die erfgoedgerelateerde belangen hebben. http://erfgoedstem.nl

Federatie Instandhouding Monumenten | www.fimnederland.nl
De federatie, kortweg FIM genaamd, richt zich op collectieve belangenbehartiging op het gebied van gebouwde, archeologische, groene en mobiele monumenten richting de politiek. De Nederlandse Tuinenstichting is lid van de FIM.

Federatie Monumentenwacht Nederland | www.monumentenwacht.nl
Informatie over het werk en ontstaan van deze Federatie, overkoepeld orgaan van de provinciale stichtingen Monumentenwacht en de Archeologische Monumentenwacht. Daarnaast informatie over restauratie en onderhoud aan monumenten.

Groei en Bloei |www.groei.nl/
Vereniging voor liefhebbers van tuinieren en planten.  www.opentuinenestafettegroningen.nl

Groene Monumentenwacht | www.groenemonumentenwacht.nl
Stichting Groene Monumentenwacht stelt zich ten doel het verval van cultuurhistorisch groen te voorkomen. Zonder dat daar winst mee beoogd wordt. Om dat te bereiken worden vooral het nemen van preventieve maatregelen bevorderd. Zo voert Monumentenwacht regelmatig inspecties uit. Daarnaast geeft zij aanvullende adviezen over de aanpak van grotere  onderhoudswerkzaamheden. De Groene Monumentenwacht is ondergebracht in een aparte stichting. Behalve inspecties geeft zij, zonder winstoogmerk, ook advies over de aanpak van grotere onderhoudswerkzaamheden.

Herbestemming.nu | www.herbestemming.nu
Van 1999 tot en met 2009 heeft het programma Belvedere de inzet van cultuurhistorie bij ruimtelijke transformaties gestimuleerd. De cultuurhistorie in de leefomgeving – van een gebouw, een structuur of een gebied – kan immers vaak kwaliteit en betekenis toevoegen aan ruimtelijke ontwikkelingen. Dit stimulerings- en innovatieprogramma was een initiatief van de vier ministeries OCW, VROM, LNV en V&W. Het project is inmiddels afgesloten.
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en Stichting Erfgoed Nederland zijn de eerste aanspreekpunten voor de verdere ontwikkeling in het denken over erfgoed en ruimte.

Kastelenstichting |www.kastelenbeeldbank.nl/De Kastelenstichting is bezig met een ontsluiting van een beeldbank en lijst met objecten, waar ook info te vinden is over buitenplaatsen. Zie ook hun links Wetenschap en publicaties, waar ook info te vinden is over het ‘groen’.

Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond www.knob.nl
Platform voor wetenschappelijke en beleidsmatige kennisuitwisseling op het gebied van ruimtelijk erfgoed. De KNOB treedt heden ten dage naar voren als de landelijke vereniging ter bevordering van de kennis van archeologie, architectuur- en bouwgeschiedenis, cultuurlandschap en monumenten. De KNOB stimuleert de wetenschappelijke bestudering van het culturele erfgoed en wil de belangstelling en de zorg voor het erfgoed vergroten door het vergaren en verspreiden van kennis. Om die doelstelling te realiseren geeft de KNOB sinds 1899 het Bulletin KNOB uit, een wetenschappelijk tijdschrift dat zes keer per jaar verschijnt.

Landschapsbeheer | www.landschapsbeheer.nl/
Landschapsbeheer Nederland is een maatschappelijke organisatie, die in samenwerking met partners, zorg draagt voor een kwalitatief en kwantitatief duurzaam landschap, met vanzelfsprekende aandacht voor erfgoed en biodiversiteit, als ruimte om te werken, te wonen, te recreëren en te verblijven.
In elke provincie in Nederland werkt de provinciale organisatie Landschapsbeheer aan de zorg voor ons landschap. Ze doen dat lokaal en regionaal met agrariërs, buitenlui, gemeenten, provincies, soortenorganisaties etc. Ze beheren buitenplaatsen.

Landschap in Nederland | www.landschapinnl.nl

Iedereen die beroepsmatig betrokken is bij het landschap kan terecht op de website Landschapinnl.nl. Deze website is een initiatief van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
De website biedt praktische informatie over beleid en regelgeving, het beheer van het landschap, en bronnen en kaarten. Als we over het Nederlands landschap spreken, hebben we het over cultuurlandschap. Landschap dat in het verleden door mensen naar hun hand is gezet. Met deze portal wordt praktische en toepasbare kennis over cultuurlandschap verzameld en toegankelijk gemaakt.

Monumenten.nl | Algemene informatie over monumenten. www.monumenten.nl

Monumenten en Epoque | www.monumenten.com
Op deze internetsite informeert het tijdschrift Monumenten u over de laatste stand van monumentenzaken: een overzicht van het laatst verschenen nummer, de laatste nieuwtjes, een Monumentenarchief, een overzicht van de redactie en alle informatie voor en over onze adverteerders.
Een deel van de site is ingeruimd voor Epoque, het handboek voor restauratie, renovatie en monumentenzorg in Nederland, met veel adressen van overheidsinstanties, particulieren en bedrijven.

MonumentenWeb | www.monumentenweb.nl
Deze website geeft een overzicht van adresgegevens van gemeenten, instellingen, stichtingen en commerciële bedrijven op het gebied van de monumentenzorg. Verder een zeer uitgebreide agenda, veel nieuws en links.

NAi (opgegaan in Het Nieuwe Instituut)
In het Nederlands Architectuur instituut (NAi) werden belangrijke archieven en collecties bewaard en toegankelijk gemaakt voor het publiek. Het instituut voorzag in mogelijkheden voor onderzoek en bood een platform voor discussie. Door middel van tentoonstellingen en publicaties wilde het NAi zowel het professionele werkveld als het grote publiek informeren, inspireren en stimuleren.
NAi, Premsela en Virtueel Platform zijn sinds januari 2013 samen Het Nieuwe Instituut. Kijk voor actuele informatie op www.hetnieuweinstituut.nl

Nationaal Groenfonds | www.nationaalgroenfonds.nl
Nationaal Groenfonds is in 1994 opgericht door de provincies en het ministerie van EZ (voorheen EL&I). Sindsdien verleent en ontwikkelt Nationaal Groenfonds financiële faciliteiten voor natuur, bos en landschap. Voor publieke partijen zoals overheden, maar ook voor private partijen én particulieren. Daarbij reageert en anticipeert Nationaal Groenfonds op actuele ontwikkelingen.

Nationaal Restauratiefonds | www.restauratiefonds.nl
Veel informatie over de financiering van restauraties van monumenten. Actueel nieuws over de monumentenzorg. En heel handig: een stappenplan voor monumenteigenaren waarin staat hoe te handelen bij financiering van een restauratie. Verder een overzicht van de brochures en de cursussen.

Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitectuur | www.nvtl.nl

Platform Groen Erfgoed | www.cultureelerfgoed.nl/monumenten/kennisoverdracht-en-onderwijs/platform-groen-erfgoed
Hier vindt kennisuitwisseling rond groen erfgoed plaats.

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed | www.cultureelerfgoed.nl
Een rijksdienst die, in wisselwerking met de maatschappij, de waarde van het archeologische, gebouwde en cultuurlandschappelijke erfgoed duidt en toegankelijk maakt. Willen dit erfgoed behouden en duurzaam ontwikkelen en zo betekenis geven aan de leefomgeving.

Stichting Beeckestijn | www.buitenplaatsbeeckestijn.nl
Nationaal podium voor Tuin- en Landschapsartchitectuur. Beeckestijn als podium voor Tuin- en LandschapsCultuur wordt gexploiteerd onder de verantwoordelijkheid van de stichting Beeckestijn. De stichting stelt zich ten doel ‘een centrum te zijn voor cultureel erfgoed van de Nederlandse tuin- en landschapsarchitectuur in de ruimste zin des woord, waaronder educatie, kunst en wetenschap in zowel landelijke als internationale context’.

Stichting In Arcadiewww.stichtinginarcadie.nl
Stichting In Arcadië is een onderzoekscentrum en planbureau voor groen erfgoed. Groen erfgoed is al het historisch waardevolle groen dat door de mens is bedacht en aangelegd. De stichting beheert een publiek toegankelijk studiecentrum over groen erfgoed met meer dan 3.500 boeken en een historisch archief bestaande uit originele 19de eeuwse tuinontwerpen, historische foto’s, ansichten en schriftelijk bronmateriaal.

Stichting Open Monumentendag | www.openmonumentendag.nl
Veel informatie over het thema en het programma van de Open Monumentendag en over de publicaties die ter gelegenheid van dit evenement zijn uitgegeven.

Terebinth | www.terebinth.nl
De Terebinth is een onafhankelijke landelijke vereniging met regionale vertegenwoordiging. De vereniging zet zich in voor de funeraire cultuur in Nederland. Behoud van en aandacht voor waardevolle begraafplaatsen en grafmonumenten staat daarbij voorop.

Vereniging Natuurmonumenten | www.natuurmonumenten.nl
Natuurbeschermende organisatie met veel (voormalige) buitenplaatsen in eigen bezit.

Vereniging Particuliere Historische Buitenplaatsen | http://www.vphb.nl/De Vereniging Particuliere Historische Buitenplaatsen (VPHB) is een jonge vereniging die zich inzet voor de duurzame instandhouding van de particuliere historische buitenplaats als cultureel erfgoed.

Vereniging Vakgroep Groen Erfgoed | www.vakgroepgroenerfgoed.nl

De vereniging heeft ten doel de instandhouding en ontwikkeling van het groene erfgoed in Nederland te bevorderen door o.a. het verhogen van de kwaliteit van de beroepsuitoefening van de onderzoekers en ontwerpers werkzaam in het groene erfgoed en het bevorderen van de deskundigheid van haar leden en het vergroten en versterken van het publieke, politieke en professionele draagvlak voor behoud van en zorg voor het groene erfgoed.