login | contact | nieuwsbrief

Volg ons op         

    

De kwetsbare verhouding tussen mens en natuur vraagt om bescherming. Sinds 1980 zet de Nederlandse Tuinenstichting (NTs) zich dan ook in voor het behoud en de ontwikkeling van groen erfgoed en het bevorderen van kennisuitwisseling hierover.


ANBI informatie

ANBI logo

Algemeen

Statutaire naam: Nederlandse Tuinenstichting
RSIN / fiscaal nummer: 6503238
ANBI-status: Ja, de NTs heeft onlangs de culturele ANBI status toegekend gekregen door de Belastingdienst. Dat betekent dat u bij uw aangifte uw schenking kunt verhogen met een multiplier van 25%. Per jaar is de verhoging maximaal 1250 euro.

 

 

 

Contactgegevens

Telefoonnummer: 020-6235058
E-mailadres: info@tuinenstichting.nl
Website: www.tuinenstichting.nl
Postadres: Postbus 11692
1001 GR Amsterdam

 

Statutaire doelstelling

1. De stichting heeft ten doel de instandhouding en de bescherming van tuinen en parken, waar onder groen erfgoed, in Nederland, met name die van belang zijn door vormgeving, beplanting, cultuurhistorische waarde, ligging en ensemblewaarde in samenhang met gebouwde of andere objecten.

2. Zij tracht haar doel ten aanzien van de in het eerste lid bedoelde tuinen en parken onder meer te verwezenlijken door:
a. het vergroten van de maatschappelijke betrokkenheid en de publieke belangstelling;
b. het (laten) inventariseren;
c. het (laten) adviseren ten aanzien van (wettelijke) bescherming, herstel, beheer en zo nodig aanpassing aan nieuwe ontwikkelingen;
d. het in en buiten rechte opkomen voor deze tuinen en parken, waar onder groen erfgoed, die bedreigd worden met verwaarlozing, verminking of teloorgaan;
e. het geven van voorlichting;
f. het organiseren en stimuleren van kennisontwikkeling en – overdracht, alsmede van daadwerkelijke steunverlening;
g. het werven van fondsen;
h. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

3. De stichting beoogt niet het maken van winst.

 

Bestuur

De NTs heeft een onbezoldigd bestuur dat bestaat uit de volgende leden:

  • Beline Geertsema-Key, voorzitter/Open Tuinen Commissie
  • Hein Krantz, vice-voorzitter
  • Lara de Graaf, secretaris
  • Gea de Groot – Op den Brouw, penningmeester
  • Michiel Plomp, Excursiecommissie
  • Annemiek Tromp, Monumentencommissie
  • Robertien Aberson, Sociaal Tuinieren commissie / Lustrumcommissie
  • Geeskelien Wolters

De leden van het bestuur ontvangen een niet bovenmatige onkostenvergoeding voor het bijwonen van vergaderingen.

 

Actueel beleidsplan

Het beleidsplan kan hier geraadpleegd worden.

 

Verslaglegging

Het jaarverslag 2011 kunt u hier raadplegen

Het jaarverslag 2012 kunt u hier raadplegen

Het jaarverslag 2013 kunt u hier raadplegen

Het jaarverslag 2014 kunt u hier raadplegen

Het jaarverslag 2015 kunt u hier raadplegen

De verlies- en winstrekening 2013 kan hier gedownload worden
De verkorte balans 2013 kan hier gedownload worden

De jaarrekening 2014 kan hier gedownload worden

De jaarrekening 2016 kan hier gedownload worden