login | contact | nieuwsbrief

Volg ons op         

    

De kwetsbare verhouding tussen mens en natuur vraagt om bescherming. Sinds 1980 zet de Nederlandse Tuinenstichting (NTs) zich dan ook in voor het behoud en de ontwikkeling van groen erfgoed en het bevorderen van kennisuitwisseling hierover.


Keurmerk en statuten

Algemeen

De Belastingdienst heeft de Nederlandse Tuinenstichting aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Het fiscaalnummer (RSIN) van de Nederlandse Tuinenstichting is 6503238. Zie ook belasting.nl

Statutaire doelstelling

1. De stichting heeft ten doel de instandhouding en de bescherming van tuinen en parken, waar onder groen erfgoed, in Nederland, met name die van belang zijn door vormgeving, beplanting, cultuurhistorische waarde, ligging en ensemblewaarde in samenhang met gebouwde of andere objecten.

2. Zij tracht haar doel ten aanzien van de in het eerste lid bedoelde tuinen en parken onder meer te verwezenlijken door:
a. het vergroten van de maatschappelijke betrokkenheid en de publieke belangstelling;
b. het (laten) inventariseren;
c. het (laten) adviseren ten aanzien van (wettelijke) bescherming, herstel, beheer en zo nodig aanpassing aan nieuwe ontwikkelingen;
d. het in en buiten rechte opkomen voor deze tuinen en parken, waar onder groen erfgoed, die bedreigd worden met verwaarlozing, verminking of teloorgaan;
e. het geven van voorlichting;
f. het organiseren en stimuleren van kennisontwikkeling en – overdracht, alsmede van daadwerkelijke steunverlening;
g. het werven van fondsen;
h. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

3. De stichting beoogt niet het maken van winst.

 

Verslaglegging

Hieronder kunt u de jaarverslagen van de afgelopen jaren downloaden:

jaarverslag 2016

jaarverslag 2015

 jaarverslag 2014

jaarverslag 2013 

jaarverslag 2012

jaarverslag 2011