login | contact | nieuwsbrief

Volg ons op         

    

Als donateur steunt u de doelstellingen van de Nederlandse Tuinenstichting; het beschermen van waardevol tuinhistorisch erfgoed. De Nederlandse Tuinenstichting heeft uw steun hard nodig om een groene toekomst te kunnen waarborgen.


NTs weer in het geweer tegen Groningse plannen

Enige tijd geleden heeft de NTs, net als Heemschut en omwonenden, bezwaar gemaakt tegen de desastreuze nieuwbouw van acht appartementen in de monumentale tuin van Klein Toornvliet aan de Verlengde Hereweg in Groningen. De gemeente kon toen, gezien de kracht van alle argumenten, eigenlijk niet anders dan de vergunning intrekken. Maar helaas: te vroeg gejuicht: voor precies dezelfde nieuwbouw is door de eigenaar van Klein Toornvliet opnieuw een aanvraag ingediend, en op 28 februari jl heeft  de gemeente daar opnieuw een ontwerp-omgevingsvergunning voor ter inzage gelegd.

 

Uitbreiding zorgfunctie? Hoezo?

De gemeente mikt er nu op, alsnog een ‘al langer bestaande zorgfunctie in het hoofdgebouw’ te legaliseren zodat zij de nieuw te bouwen appartementen kan beschouwen als slechts een uitbreiding daarvan, en dus als ‘bijgebouwen‘ of ‘bijbehorend bouwwerk’ ten behoeve van de zorgfunctie van het hoofdgebouw.

Origineel bedacht, maar uit geen enkel eerder stuk blijkt dat die zorgfunctie in de villa inderdaad aanwezig was – die komt nu ineens, pour besoin de la cause zo lijkt het, uit de lucht vallen. Een vreemde gang van zaken.

 

‘Bijgebouwen’, hoezo?

De gemeente ziet verder de nieuwe appartementen wel erg gemakkelijk als ‘bijbehorend bouwwerk’ of ‘bijgebouw’. Er zijn in het bestemmingsplan regels voor wat daaronder verstaan kan worden; zo moet een bijgebouw ‘architectonisch ondergeschikt’ zijn aan, of ten dienste staan van het hoofdgebouw. Ten dienste staan van …dat kan van deze nieuwbouw – immers bestaande uit acht losse wooneenheden met ieder eigen kamers, badkamer en keukentje, en in moderne architectuur – toch moeilijk worden volgehouden. Bovendien overschrijden hoogte en oppervlakte van de nieuwbouw ruimschoots de in het bestemmingsplan hiervoor aangegeven grenzen.

 

Monumentale status van de tuin

De gemeente vindt nog steeds – zonder afdoende onderbouwing of afweging – dat de nieuwe appartementen in de tuin van Klein Toornvliet geen aantasting zullen betekenen van de waarde van het beschermd stadsgezicht.

Daarmee gaat ze echter volledig voorbij aan de monumentale waarde van het complex van villa en bijbehorende tuin zoals die beschreven staan in verschillende eerdere documenten – zelfs in documenten van de gemeente zelf. Weliswaar heeft de tuin, juridisch gesproken, geen afzonderlijk monumentale status, maar de villa heeft die wel, en bijvoorbeeld in de beschrijving van dit rijksmonument door de RCE wordt nu juist ook aan de tuin bijzondere waarde toegekend. Niet voor niets is natuurlijk ook het geheel destijds als ‘beschermd stadgezicht’ aangewezen. Het is daarom onacceptabel dat – nog steeds – het ‘Tuinhistorische Onderzoek met waardestelling’ in de gemeentelijke stukken ontbreekt – zoals trouwens ook kapvergunningen ontbreken op basis van onderzoek naar de monumentale waarde van de bomen.

 

Teleurstelling

Voor de NTs is deze hele gang van zaken wel een teleurstelling: de eerdere omgevingsvergunning was door de gemeente ingetrokken, mede op basis van de door de NTs aangedragen argumenten. Nu wordt het spel weer helemaal opnieuw gespeeld, terwijl er aan de nieuwe vergunning, noch aan de onderbouwing daarvan iets substantieels gewijzigd is (met uitzondering dan van de ‘zorgfunctie’). Een vrij onzinnige herhaling van zetten.

We zullen opnieuw moeten afwachten. Mocht de gemeente bij haar voornemen persisteren, dan beraadt de NTs  zich op een gang naar de rechter.

April 2019

Terug