login | contact | nieuwsbrief

Volg ons op         

    

Als donateur steunt u de doelstellingen van de Nederlandse Tuinenstichting; het beschermen van waardevol tuinhistorisch erfgoed. De Nederlandse Tuinenstichting heeft uw steun hard nodig om een groene toekomst te kunnen waarborgen.


Nieuwe richtlijn onderhoud historisch groen

Om bij te dragen aan de kwaliteit van het werken in historische tuinen en parken is voor hovenierswerk een uitvoeringsrichtlijn opgesteld.

Deze richtlijn draagt bij aan hun verdere professionalisering op horticultureel en cultuurhistorisch erfgoed.

URL 1
De richtlijn is een handvat voor een kwalitatieve uitvoering. Opdrachtgevers, overheden en adviseurs kunnen aan de hand van de richtlijn helder en eenduidig werkopdrachten omschrijven.

De richtlijn is bedoeld als hulpmiddel bij het opstellen van een beheerplan of een opdrachtomschrijving en als basisdocument voor de kwalitatieve uitvoering van de werkzaamheden. Ook biedt de richtlijn algemene achtergrondinformatie en wijst bijvoorbeeld op het belang van goede communicatie met de opdrachtgever en het zorgvuldig begeleiden van de vaak op landgoederen actieve vrijwilligers.

De richtlijn is te raadplegen op de website van de stichting ERM: www.stichtingerm.nl


Delen uit

Uitvoeringsrichtlijn Hovenierswerk historische tuinen en parken (URL)


afbeeldingen 5


Het beheer van historische tuinen en parken is intensief en vraagt voortdurend om weloverwogen beslissingen. Beplanting verandert van vorm en omvang; groeit, vermeerdert en sterft. Die vorming door mens, tijd en klimaat maakt het verstrijken van de tijd zichtbaar. Eeuwen van continuïteit in beheer leveren bijzondere plekken op met een geheel eigen karakter en een grote cultuurhistorische waarde. Deze uitvoeringsrichtlijn heeft tot doel het borgen en verbeteren van de kwaliteit van het hovenierswerk in groen erfgoed. Met deze URL willen betrokken partijen de professionalisering bevorderen van het werk van hoveniers op horticultureel en cultuurhistorisch niveau. En daarmee de kwaliteit van de instandhouding van historische tuinen en parken op een hoog niveau houden en waar nodig op een hoger niveau brengen.


 

afbeeldingen 3


De uitvoeringsrichtlijn ‘Hovenierswerk historische tuinen en parken’ beschrijft de uitvoerende werkzaamheden die hoveniers verrichten in groen erfgoed. Voor opdrachtgevers (particulieren, organisaties en overheden) en adviseurs is het een hulpmiddel bij het formuleren van werkomschrijvingen en de opdrachtverstrekking, en een uitgangsdocument voor kwaliteitsbewaking. Voor degenen die de hovenierswerkzaamheden uitvoeren, is het een handvat voor een kwalitatief goede uitvoering en het biedt daarnaast achtergrondinformatie over het doel van de werkzaamheden.
De samenstellers hopen dat deze uitvoeringsrichtlijn bijdraagt aan verdere ontwikkeling van kennis en ervaring in dit vakgebied en staan open voor aanvullende suggesties en verbeteringen vanuit de praktijk.


afbeeldingen 6afbeeldingen 4


Iedere plek in groen erfgoed is uniek. De identiteit van deze plek is voortgekomen uit de ideeën, ervaringen en verschillende manieren van werken van diverse generaties eigenaren, ontwerpers, beheerders en hoveniers en door veranderingen in de tijd.

De Uitvoeringsrichtlijn Hovenierswerk historische tuinen en parken (URL) mag dan ook niet worden beschouwd als een klakkeloos na te volgen document, maar als een richtinggevend instrument om dat unieke karakter van de plek te bewaren. Wijze van uitvoer en uitvoeringsfrequenties zoals omschreven in deze URL zijn ondergeschikt aan het doel van de maatregelen en afhankelijk van allerlei plaatselijke omstandigheden en tradities en van de dynamiek van een voortdurend veranderende beplanting. Bewust omgaan met de historische context en aansluiten op de locatie-specifieke uitvoeringspraktijk is essentieel voor de juiste invulling van de werkzaamheden.


afbeeldingen 7