login | contact | nieuwsbrief

Volg ons op         

    

Als donateur steunt u de doelstellingen van de Nederlandse Tuinenstichting; het beschermen van waardevol tuinhistorisch erfgoed. De Nederlandse Tuinenstichting heeft uw steun hard nodig om een groene toekomst te kunnen waarborgen.


Bedreigd groen erfgoed, wees er vroeg bij!

De monumentencommissie probeert door het leveren van adviezen, overleg met overheden en zonodig door het voeren van procedures een bijdrage te leveren aan het beschermen van historische tuinen, parken en landschappen. Ons groen erfgoed wordt op tal van manieren bedreigd. Daarom is waakzaamheid bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen geboden. Om echt invloed uit te kunnen oefenen is het belangrijk dat de NTs in een zo vroeg mogelijk stadium bij besluitvorming wordt betrokken. De komende Omgevingswet biedt daarvoor goede kansen.


Drie voorbeelden


De gemeente Doetinchem wil een nieuw ziekenhuis bouwen. Het plan is om dat ziekenhuis buiten het centrum te bouwen, midden in een historisch waardevol landschap. De monumentencommissie heeft er voor gezorgd dat bij de inspraak het belang van het landschap voor het voetlicht wordt gebracht. Daartoe is een deskundig waardestellend rapport aan de gemeente gestuurd. Dat gaat nu een rol spelen bij de verdere besluitvorming. Verder maakt de NTs bezwaar tegen het gemak waarmee wordt geconcludeerd dat het voor het welzijn van de patiënt nodig is dat het ziekenhuis midden in de natuur wordt gebouwd. Daar moeten goede argumenten voor zijn, die er tot nu toe nog niet zijn.


In Rolduc, gemeente Kerkrade, wordt een golfbaan gepland in het waardevolle groene gebied rond de abdij. Door de aanleg wordt belangrijk erfgoed bedreigd. En dat terwijl er in de omgeving al meer dan 10 golfbanen zijn. Ook hier heeft de monumentencommissie bij de gemeente aandacht gevraagd voor de cultuurhistorische waarde van het gebied.

Rol Duc


Bij kasteel Nederhorst den Berg is lang geleden de belangrijke zichtas doorbroken door een boerenschuur op een verkeerde plaats te bouwen. De boerderij wordt nu verplaatst, maar de gemeente wil in plaats van de schuur woningen in de zichtas bouwen. De monumentencommissie helpt het bestuur van de stichting die eigenaar is van het kasteel, in de procedure met de gemeente om de bouw van de woningen op die plek te voorkomen.

zichtas kasteel Nederhorst den Berg


Late betrokkenheid

Deze drie voorbeelden hebben gemeen dat de NTs pas betrokken werd nadat al belangrijke stappen waren gezet. Zo heeft de gemeente Doetinchem al jaren geleden afspraken gemaakt met het ziekenhuis over de plaats voor de nieuwbouw. Dan is het moeilijk om nog invloed uit te kunnen oefenen. De belangen van verschillende partijen zijn dikwijls te groot geworden om het proces nog bijgestuurd te krijgen. Gelukkig heeft de monumentencommissie goede ‘ogen en oren’ in het land dankzij onze adviseurs in alle provincies van het land. Maar ook donateurs van de NTs zijn hiervoor belangrijk. Zij weten immers het beste wat er in hun omgeving speelt. Op de website van de NTs staat een lijst van adviseurs waar iedereen zich toe kan wenden als in de omgeving groen erfgoed wordt bedreigd.

Nieuwe Omgevingswet

De regering werkt aan een nieuwe Omgevingswet, waarin nieuwe regels voor het bescherming en gebruik van de leefomgeving worden samengebracht. Deze wet vervangt heel veel bestaande regels, zoals de Wet op de ruimtelijke ordening en delen van de Erfgoedwet. Volgens de huidige planning zal de nieuwe wetgeving in 2019 van kracht worden. Gemeenten en provincies moeten op grond van de nieuwe wet allemaal een omgevingsvisie maken. De omgevingsvisie is een strategische visie voor de lange termijn voor de gehele fysieke leefomgeving. Een omgevingsvisie gaat onder andere in op de samenhang tussen ruimte, water, milieu, natuur, landschap, verkeer en vervoer, infrastructuur en cultureel erfgoed. Daarnaast moet elke gemeente een omgevingsplan maken. Dit plan komt in de plaats van de bestaande bestemmingsplannen. In het omgevingsplan stelt de gemeente regels over het gebruik van de leefomgeving.

Het zal duidelijk zijn dat het belangrijk is dat het groene erfgoed in de omgevingsvisie en het omgevingsplan een goede plaats krijgt. De monumentencommissie zal proberen hieraan een bijdrage te leveren, maar dit kan niet zonder de hulp van de onze donateurs.

Tot slot:

Het is belangrijk dat ontwikkelingen die groen erfgoed bedreigen in een vroeg stadium worden gesignaleerd. De komende jaren zal in alle gemeenten en provincies worden gewerkt aan nieuwe regelgeving voor de leefomgeving. De donateurs van de NTs zijn hierbij van groot belang als ogen en oren van de NTs.

Op de website staat hoe contact met de NTs kan worden opgenomen. De informatie kan niet vroeg genoeg zijn!

Artikel uit Tuinjournaal 3 2017, door Paul Smeets, lid Monumentencommissie van de NTs