login | contact | nieuwsbrief

Volg ons op         

    

Naar aanleiding van meldingen vanuit ‘het veld’, bezorgde burgers, actievoerende groepen, alerte donateurs, komt de Monumentencommissie in actie. Zij onderzoekt welke hulp geboden is, die kan variëren van een informatief telefoongesprek tot een jarenlange begeleiding van projecten.


Nieuws

Nieuwe richtlijn onderhoud historisch groen

Om bij te dragen aan de kwaliteit van het werken in historische tuinen en parken is voor hovenierswerk een uitvoeringsrichtlijn opgesteld.

Deze richtlijn draagt bij aan hun verdere professionalisering op horticultureel en cultuurhistorisch erfgoed.

URL 1

lees verder: NTS-pagina richtlijn onderhoud historisch groen


Misleidt Venlo haar inwoners? Het gebouw dat er niet had mogen staan

Met de uitspraak van de Raad van State van 11 november komt een eind aan een langdurige geschiedenis rond de bouwplannen voor een MultiFunctioneleAccommodatie in Arcen. Dit grootschalige nieuwbouwcomplex wordt in opdracht van de gemeente Venlo op een historische plek tusssen de Maas, het dorp Arcen en het kasteel Arcen gebouwd.  Heemschut, de Nederlandse Tuinenstichting, Dorp & Erfgoed Arcen en veel dorpsbewoners vinden dit een aantasting van het gebied en zijn met alternatieve locaties gekomen.

MultiFunctioneleAccommodatie in Arcen

De Afdeling bestuursrechtspraak oordeelde een jaar geleden nog in een tussenuitspraak dat het gemeentebestuur bij het verlenen van de omgevingsvergunning onvoldoende was ingegaan op de gevolgen van het bouwplan voor het open landschap en de cultuurhistorische waarden van het gebied. De belangenverenigingen Dorp en Erfgoed Arcen, Bond Heemschut en de Nederlandse Tuinenstichting werden in het gelijk gesteld maar de gemeente kreeg de gelegenheid de gebreken te herstellen. De bestuursrechter heeft nu uitgesproken dat de nadere motivering van de gemeente volstaat gelet op de terughoudende toetsing door de rechter hoewel twijfels blijven bestaan over de aantasting van het gebied. De Omgevingsvergunning is vernietigd door de bestuursrechter maar de rechtsgevolgen blijven in stand.

mcDit betekent dat de gemeente achteraf bezien niet had mogen bouwen en nu bouwt zonder vergunning. Hoe gaat de gemeente Venlo dit uitleggen aan haar burgers? Is hiermee een precedent geschapen voor burgers die illegaal bouwen?

Bij de behandeling van de aangevraagde voorlopige voorziening op 4 december beloofde de gemeente Venlo nog aan de bestuursrechter het risico van de start van de bouw zonder vergunning voor haar rekening te nemen. “Als de omgevingsvergunning vernietigd wordt, zullen we hetgeen er dan staat afbreken”, verklaarde de gemeente Venlo aan de rechter. De gemeente Venlo beloofd te handhaven als de omgevingsvergunning vernietigd wordt.

Welk spel speelt Venlo met haar burgers ?

De contouren van het MFA zijn inmiddels een illegaal gebouw !

Doordat de gemeente haar eigen bouwplan, waar geen vergunning voor bestaat niet handhaaft, kan iedereen in Venlo hier een goed voorbeeld aan nemen.

Wie kan dit nog uitleggen, de Raad van Venlo misschien ?


Oproep Monumentencommissie NTs

De Monumentencommissie (MC) van de Nederlandse Tuinenstichting geeft op vrijwillige basis onafhankelijk advies aan particulieren, organisaties en overheden met betrekking tot de bescherming, instandhouding en ontwikkeling van groen erfgoed in de breedste zin van het woord. Zij entameert ook onderzoek naar historische tuinen, parken en cultuurhistorische landschappen en hun beheerders en ontwerpers. Bescherming van bijzonder en/of kenmerkend plantensortiment vormt een speerpunt. De leden van de MC zijn actief betrokken bij de projecten

Gezocht: regionaal contactpersoon/tevens lid MC en regionale adviseurs groen erfgoed

De MC heeft een monitorfunctie: het signaleren van problemen in het behoud en beheer van historische tuinen, parken en cultuurhistorische landschappen, het mobiliseren van overheden en de publieke opinie zodra dit groen in de knel dreigt te geraken. Dit kan betrekking hebben op landgoederen, buitenplaatsen, landgoedbiotopen en openbaar groen zoals stadsparken, begraafplaatsen, singels e.d. . In sommige gevallen gaat het om particuliere tuinen.

De MC komt in actie naar aanleidingen van meldingen van bezorgde burgers, donateurs, belangengroepen etc.  Zij onderzoekt welke hulp geboden is, dit kan variëren van een informatief telefoongesprek, doorverwijzing naar professionele onderzoekers, planvormers, erfgoedhoveniers tot – in een enkel geval – jarenlange begeleiding van projecten. Zij wordt daarin bijgestaan door regionale adviseurs groen erfgoed (eerdere benaming rapporteurs).

De regionale adviseurs zijn veelal bekend met het groen erfgoed in hun regio, bezitten de noodzakelijke deskundigheid om bedreigd groen erfgoed op waarde te schatten en zijn in staat hun kennis/ervaring in te zetten voor het behoud van groene erfgoed. Hun onderzoek en bevindingen dienen als basis voor de adviezen van de Monumentencommissie. Tevens hebben zij een actieve signaleringsfunctie.

Vanuit de MC zijn er drie leden die de contacten met de adviseurs onderhouden en hen ondersteunen.
De adviseurs komen jaarlijks bijeen op een bijzondere locatie om ervaringen en kennis uit te wisselen.

Adviseursdag 2014 op locatie (Buitenplaats Vreedenhorst)foto: Adviseursdag 2014 op locatie (Buitenplaats Vreedenhorst)


Voor diverse regio’s zijn wij op zoek naar versterking van adviseurs groen erfgoed

Heb je belangstelling voor het adviseurschap stuur dan een mail naar info@tuinenstichting.nl
Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op.
Voor meer informatie zie ook www.tuinenstichting.nl
Ook zijn wij op zoek naar een nieuw MC-lid die, samen met 2 andere leden, de contacten met de regionale adviseurs onderhoudt.Geïnteresseerden met enige kennis/ervaring op het gebied van groen erfgoed, kunnen contact opnemen met Willem Verhoeven willem.verhoeven@home.nl of Hanny van der Heide hannyheide@gmail.com
De leden van de Monumentencommissie en de regionaal adviseurs verrichten hun werkzaamheden op vrijwillige basis.


Meldingen bedreigd groen erfgoed

De Nederlandse Tuinenstichting (NTs) zet zich in voor de bescherming en instandhouding van groen erfgoed: historische parken en tuinen, begraafplaatsen en ander stedelijk groen. De belangstelling en zorg voor dit groene erfgoed groeit. Dat neemt niet weg dat bouwplannen en bezuinigingen regelmatig een bedreiging vormen voor het voortbestaan van waardevol historisch groen. In dat geval is het van belang om in een vroeg stadium het gesprek aan te gaan met de betrokken partijen.
Om tijdig op de hoogte te zijn van mogelijk bedreigende ontwikkelingen rond groen erfgoed in heel Nederland is de Monumentencommissie voor een groot deel afhankelijk van meldingen van organisaties en bezorgde burgers. Wij daarom een beroep op u en uw leden om eventuele bedreigingen nu en in de toekomst aan ons te melden. Ook brengen wij graag de hulp en de expertise die de NTs particulieren en lokale organisaties kosteloos biedt onder uw aandacht. Onze hulp kan variëren van een informatief telefoongesprek tot een jarenlange begeleiding van projecten.
Bedreiging van groen erfgoed melden
Indien in uw gemeente waardevol historisch groen wordt bedreigd, kunt u dit op verschillende manieren aan ons melden.
  • Op onze website vindt u een (beknopt) formulier dat u kunt invullen www.tuinenstichting.nl/monumenten/meldpunt-acties.
  • U kunt ook een email met uw contactgegevens en een korte omschrijving van de bedreiging sturen naar info@tuinenstichting.nl
  • of contact opnemen met het secretariaat van de NTs op maandag, dinsdag en woensdag tussen 10.00 en 13.00 uur op 020-6235058.
In alle gevallen zal een groen erfgoed adviseur van de Monumentencommissie zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.
U kunt ook contact opnemen met één van de coördinatoren groen erfgoed van de Monumentencommissie:
voor Gelderland, Drenthe, Friesland en Groningen: Hanny van der Heide, hannyheide@gmail.com
voor Brabant, Zeeland, Limburg en Zuid-Holland: Willem Verhoeven, willem.verhoeven@home.nl
voor Noord-Holland, Utrecht en Overijssel: Lenneke Berkhout, lenneke.berkhout@gmail.com

Nieuws over Arcen: Venlose praatjes vullen geen gaatjes

persbericht

Lees hier de complete zienswijze van Heemschut, Dorp en Erfgoed Arcen; lees hier de onafhankelijke visie van Dr. J.C. Bierens de Haan, hoofdconservator van museum paleis Het Loo in Apeldoorn (en van 2005-2010 bijzonder hoogleraar erfgoed aan de VU).


Lancering website Gelders Arcadië

In bijzijn van de verantwoordelijke wethouders van de gemeentes Arnhem, Renkum, Rozendaal, Wageningen en Rheden is op 11 februari de website www.geldersarcadie.nl gelanceerd. Op deze site staat  informatie over de projecten en de landgoederenzone Gelders Arcadië.


Aandacht voor behoud Rosa Spierhuis en tuin in de media

De Nederlandse Tuinenstichting maakt zich samen met Erfgoedvereniging Heemschut grote zorgen over het behoud van de tuin bij het Rosa Spierhuis nu de directie van het tehuis voor kunstenaars besloten heeft te kiezen voor nieuwbouw. In een reportage bij actualiteitenprogramma Één vandaag zien wij Piet Bakker die namens de Monumentencommissie van de Nederlandse Tuinenstichting spreekt over de eenheid tussen gebouw en tuin en waarom deze bekende tuin van Mien Ruys niet mag verdwijnen. Momenteel loopt er een procedure bij de Raad van State om sloop te voorkomen.


Inwoners van Nijmegen kunnen gebouwen, plekken en objecten aandragen die voor de slopershamer behoed moeten worden

Inwoners van Nijmegen kunnen in november gebouwen, plekken en objecten aandragen die voor de slopershamer behoed moeten worden. De gemeente zegt met de lijst herhaling te willen voorkomen van de ophef en verontwaardiging die ontstond na de sloop van verpleeghuis Margriet. Die kwestie heeft volgens de gemeente duidelijk gemaakt dat niet alleen deskundigen maar ook de ‘gewone’ Nijmegenaar recht van spreken hebben als het gaat om waardevol erfgoed. Nijmegen gaat de eigenaren van panden op de concept-aandachtslijst informeren over het feit dat ze mogelijk in het bezit zijn van waardevol erfgoed. Dat moet ongewenste sloop voorkomen, aldus de gemeente die benadrukt dat objecten op de lijst niet automatisch een monumentenstatus krijgen. Wel krijgt het college van B en W de mogelijkheid om een beschermingsprodecure te beginnen als een sloopaanvraag binnenkomt voor een object op de lijst.  De kans is groot dat de criteria voor het aanwijzen van een monument worden aangepast, aldus de gemeente. “

bron: www.omroepgelderland.nl via Twitterbericht van Werkgroep Margriet

De NTs was betrokken bij acties om de tuin van het verpleeghuis te behouden; helaas is dit destijds niet gelukt, maar bovenstaand bericht is hoopgevend en leerzaam voor andere projecten.


Raad van State stelt belangenorganisaties in het gelijk in tussenuitspraak bouw MFA Arcen

12 november heeft de Raad van State in een tussenuitspraak uitspraak gedaan in het hoger beroep met betrekking tot het verlenen van een Omgevingsvergunning door de gemeente Venlo voor het oprichten van een Multifunctionele Accommodatie (MFA) aan de zuidrand van Arcen, plaatselijk bekend als “het Ovaal”.

De Raad van State draagt het college van burgemeester en wethouders van Venlo op om binnen 12 weken een aantal geconstateerde gebreken in het besluit van 26 november 2012 te herstellen. Het schort met name aan de ruimtelijke onderbouwing. Het college dient o.a. nader te onderzoeken en te motiveren waarom het bouwplan niet in strijd is met het geldende ruimtelijke beleid. Dat is immers gericht op het behoud van de openheid en om niet te bouwen in het stroomvoerende deel van het winterbed van de Maas. Tevens moet de gemeente motiveren waarom het plan, zoals de gemeente stelt, niet zal leiden tot een onaanvaardbare aantasting van de cultuurhistorische en landschappelijke waarden van deze omgeving van kasteel en vesting Arcen.

De Nederlandse Tuinenstichting, Erfgoedvereniging Heemschut en Dorp en Erfgoed Arcen zetten zich al jaren in voor behoud van het open landschap tussen kasteel Arcen, kasteeltuinen en het historische centrum van Arcen.


‘Groen in de buurt niet degraderen tot vrijwilligersgroen’

Tweede Kamerlid Grace Tanamal pleitte er bij BNR-Nieuwsradio en in De Telegraaf voor om burgers meer mogelijkheden te geven in de vormgeving en het beheer van hun buurt. Branchevereniging VHG is tegen het plan omdat zij voorziet dat het vrijwilligersgroen uiteindelijk van veel mindere kwaliteit zal zijn. Daarnaast tast het de werkgelegenheid de branche aan en zet het de perspectieven voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt onder druk.

Kwaliteit
Egbert Roozen van de VHG stelt dat de gemeente vanuit het oogpunt van de waarde van groen niet alle regie op het aanleggen en onderhouden ervan uit handen geven aan burgers. “Dit vereist planmatigheid en professionaliteit in hoe met het groen om te gaan. Het is de vraag of goedwillende burgers die kennis hebben en bovendien zijn uitgerust om dit beheer uit te voeren. Hoe kan geborgd worden, dat groen in het kader van leefklimaat, biodiversiteit en gezondheid zijn functie op de langere termijn kan blijven vervullen?”

Participatiewet en behoud werkgelegenheid
Een tweede punt betreft de invoering van de Participatiewet. Gemeenten zijn, mede als gevolg van nieuwe taken die zij moeten gaan uitvoeren, genoodzaakt tot bezuinigingen op het openbare groen.Uit een recente meting is gebleken, dat zo’n 75% van de gemeenten bezuinigt op de aanleg en het onderhoud van het openbare groen. Groen wordt omgevormd, minder onderhouden of ondergebracht in burgerparticipatie.

Gevolg is, dat er steeds minder groenvolume is dat professioneel wordt aangelegd of onderhouden. Daardoor nemen ook de mogelijkheden om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt onder professionele begeleiding te laten werken en de kansen op regulier werk voor deze groep af.

bron: VHG, 30/10/14


Rapporteursdag 2014 Monumentencommissie in het kader van nieuwe wetgeving

De Rapporteursdag 2014 vond plaats op 4 oktober op de Vredenhorst in Vreeland, waar NTs-bedrijfsdonateur Groenpartners gevestigd is. De Monumentencommissie en het bestuur van de Nederlandse Tuinenstichting ontvingen de rapporteurs om hen o.a. bij te praten over nieuwe wetgeving die op handen is. Lees hier meer over deze dag.


Brediuspark krijgt stadsmoestuin – vrijwilligers spuien ideeën voor landgoed Woerden

Hanny van der Heide, lid van de Monumentencommissie van de NTs, is nauw betrokken bij de vernieuwende plannen voor het Woerdense Brediuspark. Het beheer van dit park wordt door de gemeente overgedragen aan een groep betrokken vrijwilligers, verenigd in het ‘Burgerinitiatief Breduispark’, waarvan Hanny bestuurslid is. Op 19 maart stond een artikel in het Algemeen Dagblad over de stadsmoestuin die in het park wordt ontwikkeld. In dit artikel wordt Hanny geïnterviewd: ‘Als het meezit kan de komende winter al een nauwelijks gebruikt grasveld van 60 bij 40 meter afgegraven worden en worden volgestort met vruchtbare aarde’. Klik hier voor het krantenartikel. Zie voor meer informatie over het Brediuspark ook:

http://www.dichtbij.nl/woerden/buurtnieuws/artikel/3353624/beheer-brediuspark-naar-betrokken-vrijwilligers.aspx


Jaarlijkse Rapporteursdag Monumentencommissie op Landgoed Linschoten

IMG_5288Elk jaar organiseert de Monumentencommissie een Rapporteursdag voor de rapporteurs die landelijk de ogen en oren van de commissie vormen. Het doel is met name kennisuitwisseling. Dit jaar vond deze dag op het Landgoed Linschoten plaats. Aan de orde kwam met name de nieuwe Omgevingswet. Lees het verslag van deze dag hier.


Nederlandse Tuinenstichting vraagt aandacht voor cultuurhistorie in nieuw natuurbeleid

De Nederlandse Tuinenstichting, Erfgoedvereniging Bond Heemschut en Stichting In Arcadië hebben aan Staatssecretaris Dijksma de oproep gedaan in het natuurbeleid aandacht te schenken aan cultureel erfgoed. Cultureel erfgoed en natuur zijn in veel gevallen een twee-eenheid, ze versterken elkaar bij de beleving en de ruimtelijke ontwikkeling van het landschap. Lees meer hier.


Manifest Groen Erfgoed

Nederlandse Tuinenstichting biedt samen met 2 andere organisaties Manifest Groen Erfgoed aan aan directeur RCE.

Het Manifest Groen Erfgoed is dinsdagmiddag 5 februari 2013 in Amersfoort uitgereikt aan de directeur van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, de heer Cees van ’t Veen. De initiatiefnemers van het manifest verwierven steun van prominente organisaties en vele particulieren voor hun pleidooi om aandacht bij de rijksoverheid voor de bijzondere rol en betekenis van het ‘historisch’ groen op de historische buitenplaats te vergroten.

Met het Manifest Groen Erfgoed hebben Bond Heemschut, de Nederlandse Tuinenstichting en Stichting in Arcadië tot doel om de kennis over en instandhouding van historische groen rond buitenplaatsen te verbeteren. Daarvoor zijn een betere borging in de ruimtelijke ordening, meer financiële middelen voor de instandhouding, meer onderzoek en educatie nodig. Ook waardering en vertrouwen geven aan het particulier initiatief en vrijwilligers zijn belangrijke ingrediënten voor een duurzaam behoud.

Het Manifest Groen Erfgoed is een aanvulling op de 16-tal aanbevelingen die de organisatie van het Jaar van de Historische Buitenplaats 2012 heeft gedaan in de bundel Toekomst voor de historische Buitenplaats.

Voor meer informatie over de aanbevelingen:

http://www.buitenplaatsen2012.nl/wp-content/uploads/12128THB_aanbevelingen_lres.pdf.

Voor de tekst van het Manifest Groen Erfgoed:

http://www.heemschut.nl/buxus/docs/Manifest_Groen_Erfgoed.pdf


Een toekomst voor groen

Nederland telt zo’n 1300 beschermde groene monumenten. Van historische tuinen, buitenplaatsen en stadsparken tot kloostertuinen, begraafplaatsen en forten. Dit groene erfgoed leeft. De beplanting groeit, waardoor het beeld met de seizoenen en met de jaren wijzigt. Maar ook het ruimtegebruik in en rondom de groenaanleg ontwikkelt zich. Het is de kunst het bijzondere karakter en de proporties van een historische aanleg te bestendigen door zorgvuldig beheer. Wat zijn de mogelijkheden voor duurzaam behoud, herstel en eventueel nieuw gebruik?

In Een toekomst voor groen geeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed antwoord op veelgestelde vragen over de cultuurhistorische waarde van groene monumenten, het beheer en eventuele wijzigingsplannen. Met praktische aanwijzingen, veel foto’s en inspirerende voorbeelden, informatie over wet- en regelgeving, subsidiemogelijkheden en nuttige adressen. Voor iedereen die betrokken is bij het beheer van een groen monument.

De brochure is hier als PDF te bekijken: Een toekomst voor groen