login | contact | nieuwsbrief

Volg ons op         

    

Naar aanleiding van meldingen vanuit ‘het veld’, bezorgde burgers, actievoerende groepen, alerte donateurs, komt de Commissie Groen Erfgoed in actie. Zij onderzoekt welke hulp geboden is, die kan variëren van een informatief telefoongesprek tot een jarenlange begeleiding van projecten.


Nieuws

Gevolgen van de omgevingswet

 

Paul Smeets, een van de juristen uit de Commissie Groen Erfgoed, heeft op 26 oktober een zeer verhelderende lezing gehouden over de gevolgen die de op stapel staande omgevingswet straks zal hebben. Formeel is het inderdaad ‘straks’ –  de precieze datum van invoering schuift steeds op en is nog niet bekend – maar het is duidelijk dat veel gemeenten en instanties op de invoering van de wet vooruitlopen.

Ook Danielle Hulsebos heeft in een eerder stadium (2017) al eens een meer ‘praktische’  inleiding  gehouden over deze materie. Voor de NTs-adviseurs in de regio’s is het immers van het grootste belang op de hoogte te zijn van de procedures die rond vergunningen gevolgd worden. Een van de consequenties van de nieuwe wet is bijvoorbeeld dat ‘burgers en belanghebbenden’ in een veel vroeger stadium bij een project worden betrokken. Optreden van de NTs in datzelfde vroege stadium zou wel eens veel effectiever kunnen zijn dan het indienen van een ‘zienswijze’ op een ontwerp-omgevingsvergunning.

De powerpoint van Paul Smeets: Op weg naar de Omgevingswet .

De powerpoint van Danielle Hulsebos: Danielle Adviseursdag NTS

Informatie van de overheid is (o.a.) te vinden op: https://www.omgevingswetportaal.nl/actueel 

 

November 2019


Onderzoeksrapport over onderhoud van groene monumenten naar Tweede Kamer

Begin mei 2017 heeft Minister Bussemaker het rapport ‘Onderhoudsstaat en onderhoudskosten van groen erfgoed in Nederland’ aangeboden aan de Tweede Kamer. In het rapport zijn de resultaten te vinden van een onderzoek naar de staat en onderhoudsbehoefte van groene monumenten in Nederland.  

De Kamerbrief en het rapport zijn via deze link in te zien

 


Verslag van inspirerend Groninger Groen Erfgoedcafé

Op 29 april is het eerste Groninger Groen Erfgoedcafé gehouden op de borg Ekenstein nabij Appingedam. Onder de paraplu van Stichting Erfgoedpartners hebben De Bond Heemschut, Stichting Het Tuinpad Op, De Nederlandse Tuinenstichting en de Boerderijenstichting aan elkaar verteld wat ze precies doen voor het groene erfgoed in de provincie Groningen.

lees verder


onderzoek Zocherparken in de Landgoederenzone Zuid-Holland

Onder grote belangstelling zijn op vrijdag 7 april de resultaten van het onderzoek naar Zocherparken in de Landgoederenzone Zuid-Holland bekend gemaakt. Deze fraaie parken in landschapsstijl zijn aangelegd door het bekende en voor Nederland belangrijke tuinarchitectengeslacht Zocher. Het in kaart brengen van de stijlkenmerken van deze parken is essentieel voor het behoud van deze groene monumenten. De resultaten zijn vertaald naar een handreiking voor een goed beheer en herstel ervan.

lees verder


Nieuwe richtlijn onderhoud historisch groen

URL 1Om bij te dragen aan de kwaliteit van het werken in historische tuinen en parken is voor hovenierswerk een uitvoeringsrichtlijn opgesteld.

Deze richtlijn draagt bij aan hun verdere professionalisering op horticultureel en cultuurhistorisch erfgoed.

lees verder: NTS-pagina richtlijn onderhoud historisch groen


 

Oproep Monumentencommissie NTs

De Monumentencommissie (MC) van de Nederlandse Tuinenstichting geeft op vrijwillige basis onafhankelijk advies aan particulieren, organisaties en overheden met betrekking tot de bescherming, instandhouding en ontwikkeling van groen erfgoed in de breedste zin van het woord. Zij entameert ook onderzoek naar historische tuinen, parken en cultuurhistorische landschappen en hun beheerders en ontwerpers. Bescherming van bijzonder en/of kenmerkend plantensortiment vormt een speerpunt. De leden van de MC zijn actief betrokken bij de projecten

Gezocht: regionaal contactpersoon/tevens lid MC en regionale adviseurs groen erfgoed

De MC heeft een monitorfunctie: het signaleren van problemen in het behoud en beheer van historische tuinen, parken en cultuurhistorische landschappen, het mobiliseren van overheden en de publieke opinie zodra dit groen in de knel dreigt te geraken. Dit kan betrekking hebben op landgoederen, buitenplaatsen, landgoedbiotopen en openbaar groen zoals stadsparken, begraafplaatsen, singels e.d. . In sommige gevallen gaat het om particuliere tuinen.

De MC komt in actie naar aanleidingen van meldingen van bezorgde burgers, donateurs, belangengroepen etc.  Zij onderzoekt welke hulp geboden is, dit kan variëren van een informatief telefoongesprek, doorverwijzing naar professionele onderzoekers, planvormers, erfgoedhoveniers tot – in een enkel geval – jarenlange begeleiding van projecten. Zij wordt daarin bijgestaan door regionale adviseurs groen erfgoed (eerdere benaming rapporteurs).

De regionale adviseurs zijn veelal bekend met het groen erfgoed in hun regio, bezitten de noodzakelijke deskundigheid om bedreigd groen erfgoed op waarde te schatten en zijn in staat hun kennis/ervaring in te zetten voor het behoud van groene erfgoed. Hun onderzoek en bevindingen dienen als basis voor de adviezen van de Monumentencommissie. Tevens hebben zij een actieve signaleringsfunctie.

Vanuit de MC zijn er drie leden die de contacten met de adviseurs onderhouden en hen ondersteunen.
De adviseurs komen jaarlijks bijeen op een bijzondere locatie om ervaringen en kennis uit te wisselen.

Heb je belangstelling voor het adviseurschap stuur dan een mail naar info@tuinenstichting.nl

Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op.


Melden groen erfgoed

De Nederlandse Tuinenstichting (NTs) zet zich in voor de bescherming en instandhouding van groen erfgoed: historische parken en tuinen, begraafplaatsen en ander stedelijk groen. De belangstelling en zorg voor dit groene erfgoed groeit. Dat neemt niet weg dat bouwplannen en bezuinigingen regelmatig een bedreiging vormen voor het voortbestaan van waardevol historisch groen. In dat geval is het van belang om in een vroeg stadium het gesprek aan te gaan met de betrokken partijen.
Om tijdig op de hoogte te zijn van mogelijk bedreigende ontwikkelingen rond groen erfgoed in heel Nederland is de Monumentencommissie voor een groot deel afhankelijk van meldingen van organisaties en bezorgde burgers. Wij daarom een beroep op u en uw leden om eventuele bedreigingen nu en in de toekomst aan ons te melden. Ook brengen wij graag de hulp en de expertise die de NTs particulieren en lokale organisaties kosteloos biedt onder uw aandacht. Onze hulp kan variëren van een informatief telefoongesprek tot een jarenlange begeleiding van projecten.
Bedreiging van groen erfgoed melden
Indien in uw gemeente waardevol historisch groen wordt bedreigd, kunt u dit op verschillende manieren aan ons melden.
  • Op onze website vindt u een (beknopt) formulier dat u kunt invullen www.tuinenstichting.nl/monumenten/meldpunt-acties.
  • U kunt ook een email met uw contactgegevens en een korte omschrijving van de bedreiging sturen naar info@tuinenstichting.nl
  • of contact opnemen met het secretariaat van de NTs op maandag, dinsdag en woensdag tussen 10.00 en 13.00 uur op 020-6235058.
In alle gevallen zal een groen erfgoed adviseur van de Monumentencommissie zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.
U kunt ook contact opnemen met één van de coördinatoren groen erfgoed van de Monumentencommissie:
voor Gelderland, Drenthe, Friesland en Groningen: Hanny van der Heide, hannyheide@gmail.com
voor Brabant, Zeeland, Limburg en Zuid-Holland: Willem Verhoeven, willem.verhoeven@home.nl
voor Noord-Holland, Utrecht en Overijssel: Caroline Binneveld, aj.binneveld@planet.nl

‘Groen in de buurt niet degraderen tot vrijwilligersgroen’

Tweede Kamerlid Grace Tanamal pleitte er bij BNR-Nieuwsradio en in De Telegraaf voor om burgers meer mogelijkheden te geven in de vormgeving en het beheer van hun buurt. Branchevereniging VHG is tegen het plan omdat zij voorziet dat het vrijwilligersgroen uiteindelijk van veel mindere kwaliteit zal zijn. Daarnaast tast het de werkgelegenheid de branche aan en zet het de perspectieven voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt onder druk.

Kwaliteit
Egbert Roozen van de VHG stelt dat de gemeente vanuit het oogpunt van de waarde van groen niet alle regie op het aanleggen en onderhouden ervan uit handen geven aan burgers. “Dit vereist planmatigheid en professionaliteit in hoe met het groen om te gaan. Het is de vraag of goedwillende burgers die kennis hebben en bovendien zijn uitgerust om dit beheer uit te voeren. Hoe kan geborgd worden, dat groen in het kader van leefklimaat, biodiversiteit en gezondheid zijn functie op de langere termijn kan blijven vervullen?”

Participatiewet en behoud werkgelegenheid
Een tweede punt betreft de invoering van de Participatiewet. Gemeenten zijn, mede als gevolg van nieuwe taken die zij moeten gaan uitvoeren, genoodzaakt tot bezuinigingen op het openbare groen.Uit een recente meting is gebleken, dat zo’n 75% van de gemeenten bezuinigt op de aanleg en het onderhoud van het openbare groen. Groen wordt omgevormd, minder onderhouden of ondergebracht in burgerparticipatie.

Gevolg is, dat er steeds minder groenvolume is dat professioneel wordt aangelegd of onderhouden. Daardoor nemen ook de mogelijkheden om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt onder professionele begeleiding te laten werken en de kansen op regulier werk voor deze groep af.

bron: VHG, 30/10/14


Rapporteursdag 2014 Monumentencommissie in het kader van nieuwe wetgeving

De Rapporteursdag 2014 vond plaats op 4 oktober op de Vredenhorst in Vreeland, waar NTs-bedrijfsdonateur Groenpartners gevestigd is. De Monumentencommissie en het bestuur van de Nederlandse Tuinenstichting ontvingen de rapporteurs om hen o.a. bij te praten over nieuwe wetgeving die op handen is. Lees hier meer over deze dag.


Manifest Groen Erfgoed

Nederlandse Tuinenstichting biedt samen met 2 andere organisaties Manifest Groen Erfgoed aan aan directeur RCE.

Het Manifest Groen Erfgoed is dinsdagmiddag 5 februari 2013 in Amersfoort uitgereikt aan de directeur van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, de heer Cees van ’t Veen. De initiatiefnemers van het manifest verwierven steun van prominente organisaties en vele particulieren voor hun pleidooi om aandacht bij de rijksoverheid voor de bijzondere rol en betekenis van het ‘historisch’ groen op de historische buitenplaats te vergroten.

Met het Manifest Groen Erfgoed hebben Bond Heemschut, de Nederlandse Tuinenstichting en Stichting in Arcadië tot doel om de kennis over en instandhouding van historische groen rond buitenplaatsen te verbeteren. Daarvoor zijn een betere borging in de ruimtelijke ordening, meer financiële middelen voor de instandhouding, meer onderzoek en educatie nodig. Ook waardering en vertrouwen geven aan het particulier initiatief en vrijwilligers zijn belangrijke ingrediënten voor een duurzaam behoud.

Het Manifest Groen Erfgoed is een aanvulling op de 16-tal aanbevelingen die de organisatie van het Jaar van de Historische Buitenplaats 2012 heeft gedaan in de bundel Toekomst voor de historische Buitenplaats.

Voor meer informatie over de aanbevelingen:

http://www.buitenplaatsen2012.nl/wp-content/uploads/12128THB_aanbevelingen_lres.pdf.

Voor de tekst van het Manifest Groen Erfgoed:

http://www.heemschut.nl/buxus/docs/Manifest_Groen_Erfgoed.pdf


Een toekomst voor groen

Nederland telt zo’n 1300 beschermde groene monumenten. Van historische tuinen, buitenplaatsen en stadsparken tot kloostertuinen, begraafplaatsen en forten. Dit groene erfgoed leeft. De beplanting groeit, waardoor het beeld met de seizoenen en met de jaren wijzigt. Maar ook het ruimtegebruik in en rondom de groenaanleg ontwikkelt zich. Het is de kunst het bijzondere karakter en de proporties van een historische aanleg te bestendigen door zorgvuldig beheer. Wat zijn de mogelijkheden voor duurzaam behoud, herstel en eventueel nieuw gebruik?

In Een toekomst voor groen geeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed antwoord op veelgestelde vragen over de cultuurhistorische waarde van groene monumenten, het beheer en eventuele wijzigingsplannen. Met praktische aanwijzingen, veel foto’s en inspirerende voorbeelden, informatie over wet- en regelgeving, subsidiemogelijkheden en nuttige adressen. Voor iedereen die betrokken is bij het beheer van een groen monument.

De brochure is hier als PDF te bekijken: Een toekomst voor groen