login | contact | nieuwsbrief

Volg ons op         

    

Naar aanleiding van meldingen vanuit ‘het veld’, bezorgde burgers, actievoerende groepen, alerte donateurs, komt de Commissie Groen Erfgoed in actie. Zij onderzoekt welke hulp geboden is, die kan variëren van een informatief telefoongesprek tot een jarenlange begeleiding van projecten.


Oosterbeekse Landgoederenzone

Oosterbeekse Landgoederenzone

6865GZGelderland

Status: lopend


Begin 2011 is de Monumentencommissie benaderd door de Oosterbeekse Initiatiefgroep Visie op de Landgoederen die zich zorgen maakte over de Oosterbeekse landgoederenzone.

Dit heeft ertoe geleid dat de NTs in april 2011 per brief heeft verzocht om de landgoederenzone rondom Oosterbeek en Doorwerth (gemeente Renkum) aan te wijzen als beschermd dorpsgezicht op grond van de gemeentelijke Monumentenverordening. De NTs heeft in de aanvraag zowel landgoederen alsmede de stuwwal en de uiterwaarden betrokken vanwege het feit dat dit gebied zowel in landschappelijk opzicht als in cultuurhistorisch opzicht een eenheid vormt die in de optiek van de NTs  bescherming behoeven.

Ten behoeve van het aanwijzingsverzoek heeft de NTs tevens gevraagd :

1. een deskundig onderzoek in te laten stellen naar de integrale ruimtelijke erfgoedwaarden (natuur- ,cultuur- en tuinhistorische waarden) van het gebied met als doel te komen tot een integrale visie en streefbeelden voor de landgoederenzone en om

2. passende planologische maatregelen te kunnen voorbereiden en vaststellen zodat de waardevolle landgoederenzone ook voor de toekomst behouden blijft.

De monumentencommissie van de gemeente Renkum heeft het verzoek op 29 september 2011 behandeld. De Monumentencommissie van Renkum heeft aangegeven sympathiek te staan tegenover het verzoek van de NTs om te komen tot bescherming en beleid voor deze waardevolle landgoederenzone. De Monumentencommissieheeft zich echter op het standpunt gesteld dat zij pas  advies aan het College kunnen uitbrengen nadat er cultuurhistorisch onderzoek is verricht op basis waarvan een waardenstelling kan plaatsvinden. In verband met het voornemen van de gemeente om een dergelijke visie op de landgoederenzone te ontwikkelen is het verzoek aangehouden.

In 2012 heeft de gemeenteraad van Renkum daartoe de Startvisie Visie Landgoederen vastgesteld en is een projectgroep aan de slag gegaan met het opstellen van een Visie in samenwerking met een klankbordgroep waarvan ook de Initiatiefgroep deel uitmaakt.

In november 2012 is de Monumentencommissie nader geïnformeerd over de voortgang van de Visie. De Monumentencommissie heeft hierbij nogmaals het belang van een integrale ambitie/visie/waardenstelling benadrukt.

Naar verwachting zal de Visie begin 2013 worden vastgesteld.

De Monumentencommissie heeft nauw contact met de Initiatiefgroep Visie op de Landgoederen.

In het Tuinjournaal van december 2012 is aandacht besteed aan de Oosterbeekse landgoederen.

Op 29 mei 2014 heeft de gemeenteraad van Renkum de Visie Landgoederen en buitenplaatsen behandeld.
De Visie is vastgesteld als “Basisvisie” met een motie en amendement. In de motie is opgenomen dat de ‘Visie Landgoederen en Buitenplaatsen 2013’ wprdt vastgesteld als ‘Basisvisie Landgoederen en Buitenplaatsen 2013’ met uitzondering van het gestelde op pag. 75 vanaf “Dubbelbestemming via paraplubestemmingsplan” tot pag. 77 “Verordeningen” . In het amendement is opgenomen dat aanvullend op de vastgestelde ‘Basisvisie Landgoederen en Buitenplaatsen 2013’, op basis van het door de WUR uit te voeren waardestellend onderzoek uiterlijk ultimo 2014 een uitgewerkte visie, inclusief uitvoeringsplan, aan de Raad zal worden voorgelegd.

Naar verwachting zal in oktober/november 2014 het waardenstellend onderzoek van de WUR gereed zijn