login | contact | nieuwsbrief

Volg ons op         

    

Naar aanleiding van meldingen vanuit ‘het veld’, bezorgde burgers, actievoerende groepen, alerte donateurs, komt de Commissie Groen Erefgoed in actie. Zij onderzoekt welke hulp geboden is. Hier kunt u meer lezen over deze acties.


Acties bedreigd groen erfgoed

Marienhof in Tilburg

Mariënhof Tilburg; foto RCE

Aan de Bredaseweg in Tilburg staat de monumentale villa Mariënhof, die sinds 1986 in bezit is van Staatsbosbeheer, met een ruime Springer-tuin eromheen. Staatsbosbeheer wilde de villa al enige tijd aan een particulier verkopen, maar dat wilde maar niet lukken. Kortgeleden is het complex verkocht aan een projectontwikkelaar. Wat er precies gaat gebeuren is nog niet bekend, maar we hebben vaker gezien dat behoud/herbestemming van een gebouw een bedreiging kan betekenen voor het groene erfgoed eromheen. De NTs/CGE houdt de plannen in de gaten. Wordt vervolgd!

november 2020


Onderzoek naar plannen rond voormalig gemeentehuis Eelde

Het voormalig gemeentehuis in Eelde wordt omgebouwd en uitgebreid tot een verpleeg/zorg-instelling, en in de naaste omgeving is woningbouw gepland. Omwonenden maken zich daar zorgen over, en hebben bij Heemschut aan de bel getrokken. Terecht: het gebouw heeft Rijksmonumentale status. Maar er is ook een tuin in het geding; deze is in 1938 ontworpen door J. Vroom Jr, en heeft eveneens Rijksmonumentale status. Daarover buigt zich nu de NTs: wat gaat er precies gebeuren?

Lees meer


Bezwaar tegen aantasting Park en Kasteel Wolfrath in Born

De NTs heeft bezwaar aangetekend tegen de uitbreiding van het autobedrijf Nedcar; een uitbreiding die ten koste gaat van het door de Erfgoedwet beschermde, Rijksmonumentale complex Wolfrath. In haar zienswijze op het ontwerpbesluit van de Provincie Limburg sluit de NTs zich aan bij de negatieve adviezen van anderen en voert ze verder aan dat de Provincie tot het nemen van dit besluit niet bevoegd is.

 

Lees meer


NTs in beroep tegen Gronings besluit Klein Toornvliet

De gemeente Groningen heeft op 18 december j.l. positief besloten op de vergunningsaanvraag voor de bouw van acht appartementen in de monumentale tuin van de villa Klein Toornvliet aan de Verlengde Hereweg in Groningen. Tegen dit besluit gaat de NTs bij de rechter in beroep.

Lees meer


Raad van State: ‘NTs-bezwaren nieuwbouw Slingeland ongegrond’

Op 29 mei j.l. (2019) deed de Raad van State uitspraak inzake de nieuwbouw van het Slingeland-ziekenhuis in het buitengebied van Doetinchem. De NTs heeft zich jarenlang ervoor ingezet, inderdaad tot aan de Raad van State toe, om de bouw van het ziekenhuis aan de A18 – desnoods gedeeltelijk – te verhinderen, maar dat is, zo blijkt nu, niet gelukt: de bezwaren zijn alle afgewezen.
In hoge mate teleurstellend is, dat de uitspraak weinig recht doet aan de door de NTs aangevoerde argumenten..

Lees meer


Een nieuwe start: toch woningen op Schakenbosch in Leidschendam?

Op 7 juli jl (2020) had de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg het bestemmingsplan Schakenbosch met een nipte meerderheid weggestemd. In dat plan ging de gemeente accoord met de bouw van 325 woningen en een nieuw zorgcentrum op het voormalige, parkachtige GGZ-terrein. Tegen het ontwerpbestemmingsplan heeft de NTs  eerder bezwaar aangetekend. Kortgeleden (oktober 2020) woonde de NTs een rondtafelgesprek bij waarin de gemeente het plan opnieuw aan de orde stelde.

 

Lees meer


Lucht voor Domies Toen: tijdelijk extra subsidie!

Domies Toen, de negentiende-eeuwse botanische tuin aan de voet van de Petruskerk van Pieterburen, krijgt twee jaar lang extra subsidie van de gemeente Hogeland: het jaarlijkse bedrag wordt verhoogd van 10.000 euro naar 24.000 euro. Die extra subsidie moet het bestuur van Domies Toen (formeel de ‘Stichting Botanische Tuin Pieterburen’) lucht en ruimte bieden om in twee jaar op eigen kracht een stabiele financiering te bereiken. Er zullen nieuwe wegen moeten worden gevonden om inkomsten te genereren; het bestuur ziet dat als een uitdaging en grijpt de geboden kans met beide handen aan.
Uiteraard hopen we van harte, dat deze tijdelijke oplossing een definitieve zal blijken te zijn: ook de NTs heeft zich, samen met vele anderen, ingespannen om de tuin van de ondergang te redden..

Lees meer


Kerkenvisies: erfgoedproject van OCW

OCW nodigde in 2019 gemeenten uit om projektplannen in te dienen voor kerken die leeg komen te staan (‘kerkenvisies’). Per provincie organiseerde de RCE in verband daarmee voorlichtingsbijeenkomsten; de NTs heeft daaraan waar mogelijk deelgenomen. Het gaat immers over meer dan alleen de gebouwen: het gaat vaak ook over groen erfgoed dat eromheen ligt!

Lees meer


Post 65

De NTs werkt samen met Heemschut aan de inventarisatie van (toekomstig) groen erfgoed, daterend uit de periode 1965 – 2000. Het gaat om tuinen, parken, landschappen die een monumentale status verdienen maar die nu nog niet hebben. Leden van de Commissie Groen Erfgoed en adviseurs hebben op basis van literatuurstudie een lijst opgesteld. Er moeten nu  selectiecriteria ontwikkeld worden.

Lees meer


 


Oosterpark Hoogezand-Sappemeer

Goed nieuws: de gemeente Hoogezand heeft een nieuw beplantings- en uitvoeringsplan gepresenteerd voor het Oosterpark in Hoogezand-Sappemeer! Dat plan is mede tot stand gekomen dank zij de inbreng van de NTs. En het was nodig want het plan dat er eerder lag, zou alle eerdere inspaningen om dit park weer toonbaar te maken, teniet hebben gedaan. Vreugde bij de het Buurtcomité Oosterpark, vreugde bij de NTs …

Lees meer


Beresteyn te Voorschoten

Eigenaar AMVEST wil Beresteyn herontwikkelen door seniorenappartementen te bouwen rondom het diensterf en een uitrit aan de Mozartlaan aan te brengen. Omwonenden maakten in februari 2014 ernstig bezwaar tegen de nieuwe uitrit aan de Mozartlaan en de hoogte van de nieuwbouw van 15 meter. (5a6 lagen). Sindsdien liggen ontwikkelingen- en besluitvormingen stil.

Lees verder


Afgesloten

Voor acties van de NTs-Monumenten commissie in het verleden, klik hier.