login | contact | nieuwsbrief

Volg ons op         

    

Naar aanleiding van meldingen vanuit ‘het veld’, bezorgde burgers, actievoerende groepen, alerte donateurs, komt de Monumentencommissie in actie. Zij onderzoekt welke hulp geboden is, die kan variëren van een informatief telefoongesprek tot een jarenlange begeleiding van projecten.


Acties bedreigd groen erfgoed

Actueel

 De golfbaan bij Rolduc voorlopig geschrapt!

In de gemeente Kerkrade heeft ligt op dit moment (september-november 2017) ter visie het Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied op grond waarvan de aanleg van een golfbaan bij het historische complex Rolduc mogelijk werd. Tot grote vreugde van de NTs heeft het College de gemeenteraad nu laten weten de golfbaan uit dat bestemmingsplan te verwijderen.

Lees verderSlingeland Ziekenhuis definitief naar A18

Op 21 september jl (2017) is de Doetinchemse gemeenteraad accoord gegaan met het bestemmingsplan op grond waarvan de nieuwbouw van de Slingeland-ziekenhuis gesitueerd gaat worden in de open, groene ruimte ten Zuiden van de A18.

Lees verder

 


Alkmaarderhout

In juli jl (2017) heeft de NTs  een ‘zienswijze’ ingediend bij de gemeente Alkmaar over de uitbreiding van het Noord-west Ziekenhuis Alkmaar. Bij deze uitbreiding is – helaas – een gedeelte van de Alkmaarderhout betrokken.

Lees verder


Kasteel Nederhorst den Berg

De gemeente Wijdemeren dreigt woningen te gaan bouwen in de naaste omgeving van Kasteel Nederhorst. Een verouderd agrarisch bedrijf wordt afgebroken, en op die plek zouden dan woningen moeten komen. De Harmine Wolters Stichting (verder HWS) , eigenaresse van het kasteel…

Lees verder


Tuinpark Amstelglorie bedreigd door bouwplannen

De Monumentencommisie buigt zich over plannen die de gemeente Amsterdam in Koers 2025 heeft vastgelegd, en die het tuinpark Amstelglorie bedreigen.

Lees verder


 Landgoederen op de helling

Op weg naar een gemeenschappelijke visie voor de landgoederen Pietersberg, Lage Oorsprong, Hartenstein en Hemelse Berg te Oosterbeek …

Lees verder


 

Mountainbikeroute in Tilburg

Na een gesprek met de NTs had de gemeente Tilburg een voor het groen schadelijke mountainbikeroute in Stadsbos 013 verlegd. Dat was in maart 2017. Nu, oktober 2017, blijkt …

Lees verder


 

 

De Sittardse Stadswal en omgeving

Op verzoek van enkele volkstuinbezitters heeft de Monumentencommissie van de NTs zich gebogen over de stadwalplannen van gemeente Sittard. Bij de herinrichting daarvan dreigen namelijk enkele oude volkstuinen verloren te gaan .

Lees verder

 

 

 

 

 

Lopend

De Scheepjeskerk te Hazerswoude

 

Naar aanleiding van de eventuele bouw van woningen en aanleg van parkeerplaatsen in de pastorietuin van de Scheepjeskerk in Hazerswoude heeft de Bond Heemschut aan de Nederlandse Tuinenstichting verzocht een visie te formuleren over deze plannen.

 Lees verder


Beresteyn te Voorschoten

Eigenaar AMVEST wil Beresteyn herontwikkelen door seniorenappartementen te bouwen rondom het diensterf en een uitrit aan de Mozartlaan aan te brengen. Omwonenden maakten in februari 2014 ernstig bezwaar tegen de nieuwe uitrit aan de Mozartlaan en de hoogte van de nieuwbouw van 15 meter. (5a6 lagen). Sindsdien liggen ontwikkelingen- en besluitvormingen stil.

Lees verderInternationaal Park en Scheveningseweg Den Haag

Gemeente Den Haag  wil een groot internationaal stadspark ontwikkelen door drie parken, Scheveningse Bosjes, Waterpartij en Westbroekpark met elkaar te verbinden middels  een zeer breed slingerpad van vijf kilometer. De Scheveningseweg, naar een idee van Christiaan Huygens, wordt in dit plan geheel  opnieuw geprofileerd. Via deze website kwamen verzoeken  om hiertegen te protesteren. De voorstellen werden door de monumentencommissie bestudeerd.

Lees verder

 

Afgesloten

 

Kasteel Ruurlo

Kasteel Ruurlo is lange tijd in gebruik geweest als gemeentehuis. Gemeente Berkelland tekende in 2012 een Intentieverklaring tot verkoop van het Kasteel. De nieuwe eigenaar – Hans Melchers – wilde er een dependance van  het museum voor realisme in Gorssel onderbrengen. Uit de stukken bleek destijds niet dat er waarborgen waren gevraagd voor bescherming van het rijksmonumentale park van de hand van befaamde tuinarchitecten; de Monumentencommissie maakte zich daar enigszins bezorgd over. Intussen (juni 2017) is de restauratie van het complex voltooid, en de NTs kan niet anders dan uiterst verheugd zijn over de wijze waarop niet alleen het kasteel, maar ook het omliggende park in volle glorie is hersteld. 

De Lind, Oisterwijk

Gemeente Oisterwijk was van  plan om de kop van De Lind, een grasplein in het centrum van het toeristische dorp, te verharden. Centraal op dit plein staan een muziekkiosk en vijver.

Beide onderdelen zijn rijksmonument. De NTs was bezorgd dat de vijver bij de herinrichting zou verdwijnen, terwijl deze duidelijke kenmerken heeft van de architectonische tuinstijl uit het Interbellum. Ook vertoont de vijver sterke gelijkenis met het werk van tuinarchitect John Bergmans die in Oisterwijk woonde.

Willem Verhoeven, lid van de Monumentencommissie, bracht hierover een rapport uit aan gemeente Oisterwijk.

Lees verder


Tuin John Bergmans, Tilburg

In de wijk Tivoli in Tilburg ligt een vrij gaaf bewaarde tuin van tuinarchitect John Bergmans (1892 Antwerpen -1980 Oisterwijk ). In deze wijk realiseerde Bergmans ook andere tuinen die nu allen verloren zijn gegaan. Het woonhuis St. Josephstraat 105 staat in de verkoop en is een Rijksmonument dat daardoor bescherming geniet, maar de tuin niet. Bij eigendomswisseling zou de tuin mogelijk slachtoffer kunnen worden van de smaak van de nieuwe eigenaar en daarmee verloren kunnen gaan? (Melding  April 2014).

Lees verder


De Walburg Tuinen in Nuenen – een rapportage van de waarden

De Monumentencommissie van de Nederlandse Tuinenstichting en de Stichting de Walburg Tuinen hebben in het afgelopen jaar nauw samengewerkt om de positie van de bedreigde Walburg Tuinen in Nuenen te verbeteren. Aanleiding hiervoor is de onzekerheid over het voortbestaan ervan. Het gehele complex van 1,5 ha. gaat van eigenaar veranderen waardoor het behoud van de tuinen op langere termijn niet is gegarandeerd. Lees hier meer over het onderzoek naar de cultuurhistorische waarde van de tuinen, dat onder leiding van Willem Verhoeven, NTs-rapporteur voor Noord-Brabant en lid van de Monumentencommissie, werd uitgevoerd door studenten van de Hogeschool Larenstein. Doel van het rapport is het onderbouwen van acties ter behoud en verdere ontwikkeling van de Tuinen.

Lees verder


Rosa Spierhuis

De Nederlandse Tuinenstichting maakt zich samen met Erfgoedvereniging Heemschut grote zorgen over het behoud van de tuin bij het Rosa Spierhuis nu de directie van het tehuis voor kunstenaars besloten heeft te kiezen voor nieuwbouw. Op 7 mei heeft de Raad van State uitspraak gedaan over het Rosa Spier Huis. De beroepen van Heemschut en Tuinenstichting zijn ongegrond verklaard omdat..

Lees verder


Oosterbeekse Landgoederenzone

Begin 2011 is de Monumentencommissie benaderd door de Oosterbeekse Initiatiefgroep Visie op de Landgoederen die zich zorgen maakte over de Oosterbeekse landgoederenzone. Dit heeft ertoe geleid dat de NTs in april 2011 per brief heeft verzocht om de landgoederenzone rondom Oosterbeek en Doorwerth (gemeente Renkum) aan te wijzen als beschermd dorpsgezicht op grond van de gemeentelijke Monumentenverordening. De NTs heeft in… lees meer


Oosterpark Hoogezand-Sappemeer

Het Oosterpark in Hoogezand is in 1932 aangelegd. De ontwerper is J. Vroom jr. (1893 – 1958). Het is een rijksmonument. Omwonenden maakten zich zorgen over de staat van onderhoud van het park als gevolg van de bezuinigingen van de gemeente en hebben in augustus 2014 contact opgenomen met de NTs. Lees meer


Brediuspark krijgt stadsmoestuin – vrijwilligers spuien ideeën voor landgoed Woerden

Hanny van der Heide, lid van de Monumentencommissie van de NTs, is nauw betrokken bij de vernieuwende plannen voor het Woerdense Brediuspark. Het beheer van dit park wordt door de gemeente overgedragen aan een groep betrokken vrijwilligers, verenigd in het ‘Burgerinitiatief Breduispark’, waarvan Hanny bestuurslid is. Op 19 maart stond een artikel in het Algemeen Dagblad over de stadsmoestuin die in het park wordt ontwikkeld. In dit artikel wordt Hanny geïnterviewd: ‘Als het meezit kan de komende winter al een nauwelijks gebruikt grasveld van 60 bij 40 meter afgegraven worden en worden volgestort met vruchtbare aarde’. Klik hier voor het krantenartikel. Zie voor meer informatie over het Brediuspark ook:

http://www.dichtbij.nl/woerden/buurtnieuws/artikel/3353624/beheer-brediuspark-naar-betrokken-vrijwilligers.aspx


Nederlandse Tuinenstichting voert actie tegen dreigende vernietiging historisch landschap Arcen

Arcen’ is een bijzondere casus van de Monumentencommissie: een dreigende aantasting van historisch landschap, van een historisch ensemble van kasteel, tuin, dorp en omringend landschap langs de Maasoevers.

Eind 2009 werd een bouwvergunning verleend voor een al langer bestaand plan van de gemeente Venlo voor de bouw van een MFA (Multifunctionele Accommodatie) op het zgn. Ovaal, tussen kasteel Arcen en de historische dorpskern. Omvang 4000m2. Een plan dat volgens het toenmalig Comité ‘Red Arcen’, nu Stichting Dorp en Erfgoed, onverstandig is omdat het gaat om het vernietigen van historisch landschap.

lees verder


’t Hemeltje in Bathmen

De vraag is of de aanleg van de natuurbegraafplaats negatieve gevolgen heeft voor de cultuurhistorische waarden van het landgoed. Landgoed ’t Hemeltje in Bathmen is in gedeelde eigendom van de heer Sandberg, ASR Lvensverzekering NV en de Stichting IJssellandschap. De stichting wil op een deel van het landgoed (15 ha) een natuurbegraafplaats aanleggen. Het landgoed heeft een NSW-status (natuurschoonwet).

lees meer


Hydepark

Landgoed Hydepark te Doorn is een parel van de Utrechtse Heuvelrug. Het huidige park met haar prachtige hoogteverschillen en weelderige beplanting is rond 1885 ontworpen en aangelegd door Hendrik Copijn. De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) is eigenaar van het buitenplaatsgedeelte rondom het voormalige landhuis. In de jaren zestig werd een seminarie op de plek van het afgebrande landhuis gebouwd. De PKN heeft plannen voor een nieuw hoofdgebouw. De NTs werd gealarmeerd omdat nieuwbouw de waardevolle rijksmonumentale parkaanleg kan beïnvloeden.
De NTs houdt een vinger aan de pols.

In 2013 heeft er overleg plaatsgevonden tussen Korneel Aschmann en Hanny van der Heide van de Monumentencommissie en de heer Westerveld van de PKN waarbij ze de toekomstplannen hebben kunnen inzien. Gebleken is dat Gemeente, Provincie en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed bij alle plannen worden betrokken. Eveneens vindt er nauw overleg plaats met een erfgoedspecialist en landschapsarchitect over de aansluiting met de tuin- en parkaanleg.
In september 2014 is de sloopvergunning verleend en is de aanvraag voor de Omgevingsvergunning ingediend.

De NTs heeft vertrouwen in een positieve ontwikkeling van het landgoed – aansluitend bij de historische tuin- en parkaanleg – en zal de plannen op afstand blijven volgen.

lees meer