login | contact | nieuwsbrief

Volg ons op         

    

Terug naar hoofdpagina Methodiek Sociaal Tuinieren   Minimaal betrokken partners / organisaties en het Kernteam De organisatie van een Sociaal Tuinieren projectdag in Amsterdam is minimaal gebaseerd op de `opknapwens van bewoners` en de samenwerking tussen Stichting Present, ...


Betrokken partners/organisaties bij Sociaal Tuinieren

Terug naar hoofdpagina Methodiek Sociaal Tuinieren

 

Minimaal betrokken partners / organisaties en het Kernteam

De organisatie van een Sociaal Tuinieren projectdag in Amsterdam is minimaal gebaseerd op de `opknapwens van bewoners` en de samenwerking tussen Stichting Present, de Tuinenstichting en wijkbeheer van de woningcorporatie.
Het `Kernteam` is samengesteld uit deze partijen. In andere steden kan het Kernteam ook uit andere partijen bestaan. Het gaat om coördinatoren die beleidsmatig, groeninhoudelijk en in praktische uitvoering sterk zijn.

 

Haalbare wederkerigheid

De ontwikkeling van de verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving zorgt voor een sterkere aandacht voor de zelfredzaamheid van mensen en wat zij nodig hebben om te kunnen participeren in de samenleving. Maatschappelijke organisaties maken in hun ondersteuningsaanbod een verschuiving van ‘zorgen voor’, waar het denken in storingen en gebreken centraal stond; naar ‘zorgen dat’, waar een sterke focus is op wat iemand wel kan. Van hulp bieden naar samen doen. Vanuit gelijkwaardigheid ontstaat wederkerigheid.

Sociaal Tuinieren streeft naar een vorm van samenwerking met de bewoners op basis van `haalbare wederkerigheid`. Om de betrokkenheid van bewoners te stimuleren wordt verwacht dat men thuis is, dat men zelf voorstellen/ideeen heeft voor de tuininrichting en b.v. kan watergeven.

Voor meer informatie over het concreet vormgeven van haalbare wederkerigheid, zie deze handreiking over wederkerigheid en deze handreiking voor groepenbegeleiders Haal_meer_uit_je_project

 

Taken deelnemers in Kernteam

Stichting Present:

Het netwerk van Present is cruciaal bij het opstarten van het project in de desbetreffende buurt/wijk. Van dit netwerk wordt gebruik gemaakt om contact te leggen met een centraal persoon in de wijk. Het eerste contact met wijkbeheerder of ander sleutelfiguur ligt bij Present evenals de communicatie met deze persoon gedurende het project.

Daarnaast is Present verantwoordelijkheid voor de bemiddeling (na aanmelding)van de groepen vrijwilligers die zich in de tuinen gaan inzetten (met meestal beperkte groenkennis) en alle communicatie (zie voorbereiding projectdag) die dit met zich mee brengt.

De Tuinenstichting:

De NTs beschikt over (professionele) expertise op het gebied van tuinontwerp en -onderhoud. Door de inzet van de professionele tuinontwerper wordt de kwaliteit van het tuinwerk gewaarborgd. Behalve de ontwerper is de NTs ook verantwoordelijk voor de gehele coördinatie van een projectdag.

Wijkbeheer:

In overleg met een wijkbeheerder wordt besloten welke tuinen (en daarmee: welke bewoners) geschikt zijn voor Sociaal Tuinieren. Het is de taak van de wijkbeheerder om vast te stellen dat de bewoner(s) daadwerkelijk niet de mogelijkheden hebben om hun tuin zelf te (laten) onderhouden. Het is soms nodig om wat verder door te vragen naar de precieze situatie waarin de bewoner(s) verkeren, en het is belangrijk dat de wijkbeheerder hier een kritische blik op werpt.

De wijkbeheerder is verantwoordelijk voor de communicatie met de bewoners. Voor hoe dat werkt, zie dit filmpje:

De wijkbeheerder regelt ook het groenafval en speelt een sleutelrol in de nazorg voor de tuintjes door structurele vrijwilligers (zie ‘stappen na een projectdag’).

 

Meerdere betrokken partners / organisaties

Er kunnen zich situaties aandienen waarbij er meer organisaties betrokken zijn bij een Sociaal Tuinieren project dan alleen het Kernteam. Bijvoorbeeld als er een groene-buurtdag wordt georganiseerd, waarbij met vele bewoners de wijk wordt opgeknapt. Ook bij manifestaties door Operatie Steenbreek of voedseltuin-projecten is het soms mogelijk dat te combineren met Sociaal Tuinieren. Cruciaal bij een initiatief voor een projectdag die niet op basis van een vrijwilligersgroep via Present wordt georganiseerd, is de werving van andere vrijwilligers. Te denken valt dan aan bestaande buurtvrijwilligersgroepen, studenten, donateurs van de Tuinenstichting, etc.
Een Sociaal Tuinieren projectdag heeft geen maximale deelname van betrokken partijen. Zolang de logistieke opvang, voorzieningen en gereedschappen voorhanden zijn, kan een projectdag zo groot zijn als de ontwerper de begeleiding kan doen. In Amsterdam is er met succes gewerkt met 50 vrijwilligers. Zie het filmpje hieronder voor een impressie van een projectdag die met meerdere partners werd georganiseerd:

Mogelijke samenwerkingsverbanden:

 •  Wijkbewoners met tuinopknap wens
 • Present, 1 coördinator, stagiaires, flexwerkers
 • Tuinenstichting, 1 coördinator, 1 ontwerper, x-aantal vrijwilligers
 • Wijkbeheer, 1 coördinator , 1 buurtwerker/groenbeheer
 • Vaste groenvrijwilligers uit de wijk
 • Woningbouwcorporaties (=wijkbeheerders), x-aantal extra pers.
 • Amsterdam Rainproof of soortgelijke organisatie, b.v. Operatie Steenbreek
 • Gemeente, deelraden, lokale afdelingen groenvoorziening (zoals in Adam Zone3)
 • Gemeentelijk groenafvalservice
 • Sponsoring door hovenier of groenadvies door (commercieel) tuincentrum
 • De pers, div. mogelijkheden met filmpjes, fotos en tekst op soc.media of in lokale blaadjes
 • Andere bewoners/omwonende en belangstellenden en/of genodigden, studenten
 • Buurtorganisaties op groen-gebied (moestuinen etc.)

NB: Bij uitgebreide projectdagen is overleg per mail en telefoon niet voldoende en is het aan te raden om ook ruim van te voren ter tafel te gaan en taken te verdelen en begroting/kostenafspraken te maken.