afgesloten
24 oktober 2021

Vragen bij een plantsoen in St Annaparochie

Voorafgaand aan de voorgenomen restauratie lijkt Waadhoeke (Fr) nooit het wettelijk verplichte cultuurhistorisch onderzoek te hebben gedaan naar het oude plantsoen in het dorp  St. Annaparochie dat deel uitmaakt van deze gemeente. De CGE heeft haar daarover schriftelijk vragen gesteld.  In november jl (2021) verscheen daarop een enigszins verrassend antwoord dat erop neerkwam dat niet de gemeente gaat over de herinrichting van het park, maar een door haar ingestelde werkgroep van burgers. De gemeente adviseert  slechts technisch, aldus het schrijven.
De CGE vindt dat wel een bijzonder vergaande interpretatie van het nieuwe fenomeen ‘burgerparticipatie’, je zou toch zeggen dat hoe dan ook een gemeente verantwoordelijk blijft voor de naleving van aan haar gerichte wettelijke voorschriften. Maar zo wordt in Waadhoeke blijkbaar niet gedacht. Niettemin laten we het er maar bij: zoals uit de voorgeschiedenis hieronder blijkt is het bewuste plantsoen al zó ver afgedwaald van de oorspronkelijke aanleg dat herstel daarvan niet  zinnig lijkt, en een tijdrovende formele procedure tegen deze gang van zaken al evenmin. Hopelijk wordt het een mooi park.

Wat voorafging

De kwestie werd bij de CGE aangekaart door een historicus ter plaatse, die de geschiedenis van het plantsoen was nagegaan en op grond daarvan stelde dat in 1936 de  tuinarchitect J.J. Schipper (ja, die van de overbekende handboeken!) het plantsoen heeft ontworpen. Daarvan is zelfs nog een blauwdruk bewaard gebleven.  Maar van dat Schippersplantsoen is eigenlijk al niets meer over:  in 2007 -2009 heeft een herinrichting plaatsgevonden o.a.  ter wille van parkeerplaatsen, waarbij de aanleg praktisch geheel verloren ging. Van  onderhoud was daarna nauwelijks  sprake, wat de zaak natuurlijk niet verbeterd heeft.

Er wordt nu weer een herinrichting overwogen – de gemeente heeft daartoe een werkgroep ingericht – en onze informant, de bovengenoemde historicus, zou graag zien dat daarbij dan zou worden teruggegrepen op de Schippersaanleg. Maar hoewel hij bij omwonenden enig draagvlak heeft, krijgt hij in het formele circuit weinig gehoor.

De CGE besloot dus de gemeente te vragen naar het – wettelijk verplichte – onderzoek, dat vooraf dient te gaan aan dergelijke herinrichtings-/restauratieplannen. Weliswaar – zo ziet de CGE ook wel – is er van het oorspronkelijke plantsoen niets meer over, maar dat neemt niet weg dat de gemeente aandacht had moeten besteden aan de cultuurhistorische voorgeschiedenis, en expliciet  had moeten en/of moet aangeven waarom men afziet van een herstel dat met die voorgeschiedenis zoveel mogelijk rekening houdt. En daarop volgde het hierboven genoemde merkwaardige antwoord. Het zij dan maar zo.

 

Voor onze acties zijn we op zoek naar vrijwilligers

Geïnteresseerd in groene ‘monumenten’ – mooie parken, buitenplaatsen, tuinen – in je eigen omgeving of daarbuiten? En wil je je kennis en deskundigheid inzetten om die te behouden en te beschermen? Bij de Commissie Groen Erfgoed (CGE) van de NTs kunnen we je inzet goed gebruiken!

deel tuin