login | contact | nieuwsbrief

Volg ons op         

    

Als donateur steunt u de doelstellingen van de Nederlandse Tuinenstichting; het beschermen van waardevol tuinhistorisch erfgoed. De Nederlandse Tuinenstichting heeft uw steun hard nodig om een groene toekomst te kunnen waarborgen.


Plan Schakenbosch van de baan

De gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg heeft op 7 juli jl het bestemmingsplan ‘Schakenbosch’ weggestemd. Dit plan beoogde de transformatie van het voormalige, parkachtige GGZ-terrein naar een ‘hoogwaardig groen woninggebied’, met enkele andere functies.

Zienswijze NTs

Tegen dit plan had de NTs in december 2019 bezwaar gemaakt. Onze zienswijze stelde o.a. dat het plan onzorgvuldig was voorbereid met name op het punt van cultuur- en tuinhistorische waardenstelling, en daardoor te weinig met die waarden rekening hield. Het terrein komt al in de zestiende eeuw op een kaart voor! Een onderzoek daarnaar is volgens het besluit Ruimtelijke Ordening (art 3.1.6) verplicht, maar het ontbrak.

Videovergadering

In een dramatische (corona)videovergadering – met drie schorsingen – heeft de gemeenteraad Leidschendam-Voorburg op de avond van 7 juli jl nu het plan weggestemd, en wel met een nipte meerderheid van 18 tegen 17 stemmen. Belangrijkste argumenten in het amendement van Gemeentebelangen, Groen Links, en D’66 waren o.a. het ontbreken van een MER, de gebrekkig uitgevoerde burgerparticipatie, en het te lage contingent aan sociale woningen in het bouwplan. Maar dat amendement houdt in feite in, dat de hele bestemmingsplanprocedure moet worden overgedaan, en dat de projectontwikkelaar een totaal nieuw plan moet indienen.

Hoe verder?

De bezwaren van de NTs hebben hierbij dus geen rol gespeeld. Onze zienswijze, en het – afwijzende – antwoord erop van de gemeente, zijn met dit ingrijpende amendement ook van de baan: de procedure moet immers over. Het is alleen de vraag of we er erg gelukkig mee moeten zijn: de projectontwikkelaar ziet er naar zijn zeggen nu verder vanaf, en dreigt (naast een schadeclaim) met algehele sluiting van het park. In reactie daarop heeft de gemeente hem laten weten graag de goede  samenwerking te willen voortzetten bij de ontwikkeling van een nieuw plan. Wordt vervolgd?? We blijven de zaak volgen.

De vergadering is te zien via deze link.

juli 2020

Terug