login | contact | nieuwsbrief

Volg ons op         

    

Als donateur steunt u de doelstellingen van de Nederlandse Tuinenstichting; het beschermen van waardevol tuinhistorisch erfgoed. De Nederlandse Tuinenstichting heeft uw steun hard nodig om een groene toekomst te kunnen waarborgen.


Raad van State wijst NTs-bezwaren nieuwbouw Slingeland af

 

Op 29 mei j.l. (2019) deed de Raad van State uitspraak inzake de nieuwbouw van het Slingeland-ziekenhuis in het buitengebied van Doetinchem. De NTs heeft zich jarenlang ervoor ingezet, inderdaad tot aan de Raad van State toe, om de bouw van het ziekenhuis aan de A18 – desnoods gedeeltelijk – te verhinderen, maar dat is niet gelukt: haar bezwaren zijn ongegrond verklaard.

 

Cultuurhistorie en healing environment

In hoge mate teleurstellend is, dat de uitspraak weinig recht doet aan de door de NTs aangevoerde argumenten. Op het punt van het – wettelijk verplichte! – onderzoek naar de cultuurhistorische waarden van het gebied had de gemeente er zich volgens de NTs wel heel gemakkelijk van af gemaakt; aan het door de NTs zélf aangeleverde onderzoek werd in de gemeentelijke stukken zelfs geen enkele aandacht besteed. Verder werd een groot gedeelte van het ruimtebeslag door het ziekenhuis gemotiveerd met een beroep op het nogal onwetenschappelijke begrip ‘healing environment’: natuurlijk groen, aldus het ziekenhuis, zou de genezing bevorderen. Beide elementen kunnen, zo vreesde de NTs, een gevaarlijke precedentwerking hebben – vandaar dan ook haar beroep bij de Raad van State. Het enorme ziekenhuiscomplex, volgens de gemeente alleen mogelijk op déze locatie, verstoort immers de structuur van een oud cultuurlandschap met waardevol groen, en als dat hier mag, op dit soort wankele gronden en zonder gedegen cultuurhistorisch onderzoek, waarom dan niet overal?

Teleurstellend

Een toets aan de Ladder van Duurzame Verstedelijking door een onafhankelijk bureau heeft niet plaatsgevonden. Maar volgens de Raad van State is er geen reden om te twijfelen aan de objectiviteit van het door het ziekenhuis zélf geleverde onderzoek. Op ongeveer dezelfde manier worden meer bezwaren, ook van anderen dan de NTs, afgedaan of blijven zelfs onbesproken: de Raad van State ziet steeds geen reden om aan de onderbouwing van het gemeentebesluit te twijfelen, en neemt aan dat alle bezwaren wel degelijk, zij het misschien impliciet, door de gemeente zijn meegewogen. Ondanks bijvoorbeeld de volgens de NTs uiterst schamele cultuurhistorische paragraaf, acht de Raad het bestemmingsplan voldoende gemotiveerd en verklaart derhalve alle bezwaren ongegrond. Een fikse teleurstelling voor de NTs.

Wat vooraf ging

De nieuwe locatie

Op 21 september 2017 besloot gemeenteraad van Doetinchem positief over het bestemmingsplan dat de nieuwbouw van het nieuwe Slingeland-ziekenhuis aan de A18 mogelijk maakte. Daartegen tekende de NTs in november 2017 beroep aan bij de Raad van State. Veel later, in september 2018, herzag de gemeente dat bestemmingsplan vooral met het oog op een monumentale boerderij in het gebied waaraan tot dan toe te weinig aandacht was geschonken. Het beroep van de NTs richtte zich tevens op het herziene plan.

In haar zienswijzen heeft NTs getracht duidelijk te maken dat door deze bouw ernstige schade wordt toegebracht aan het unieke karakter van het landschap ten zuiden van de A18. Waar de NTs – op basis van een specifiek onderzoek – wees op de bedreigde cultuur-historische groene waarden van het gebied, en daarnaast op het slecht onderbouwde enorme ruimtebeslag, meende het Doetinchemse College wel degelijk voldoende aandacht aan deze zaken besteed te hebben. Helaas, zo zien we nu, gaat de Raad van State daarin volledig mee; de Afdeling gaat ervan uit dat zelfs als bepaalde bezwaren door de gemeente niet worden genoemd, laat staan weerlegd, ze wel degelijk een rol hebben gespeeld bij de besluitvorming. Tja …

Gevaarlijk precedent

Als gezegd: de NTs meent dat deze Doetinchemse affaire een gevaarlijke precedentwerking kan hebben. Er heeft geen onafhankelijk ‘Ladder’- onderzoek plaatsgevonden, en met de cultuurhistorische waarden van het gebied wordt geen rekening gehouden. Met een onduidelijk en slecht onderbouwd beroep op de noodzaak van een groene ‘healing environment’ wordt gewoonweg midden in waardevol landschap gebouwd. Elk verzorgingshuis, elke kliniek zou op basis van een dergelijke redenering hetzelfde kunnen gaan doen. Het is buitengewoon spijtig dat de Raad van State aan deze kant van de zaak geen aandacht heeft besteed.

Juni 2019

Terug