login | contact | nieuwsbrief

Volg ons op         

    

Als donateur steunt u de doelstellingen van de Nederlandse Tuinenstichting; het beschermen van waardevol tuinhistorisch erfgoed. De Nederlandse Tuinenstichting heeft uw steun hard nodig om een groene toekomst te kunnen waarborgen.


Religieus Erfgoed: soms ook groen!

Kerkenvisies: erfgoedproject van OCW

In 2019 heeft OCW gemeenten uitgenodigd om projektplannen in te dienen voor kerken die leeg komen te staan; voor het opstellen van die ‘kerkenvisies’ heeft de minister geld beschikbaar gesteld: ongeveer 3 miljoen gedurende 3 jaar. Onder regie van de RCE is een traject opgestart om op deze manier de gemeenten behulpzaam te zijn bij de problematiek rond de leegstaande kerken.

Maar het gaat over meer dan alleen de gebouwen: het gaat ook over groen erfgoed! Veel kerkgebouwen en kloosters zijn immers omringd door groen, vaak als historisch onderdeel van het complex. Het zou daarom een gemiste kans zijn als bij het opstellen van kerkenvisies dat groene erfgoed niet meteen in de plannen werd betrokken. Op verzoek van de NTs is dan ook in de brochure: ‘Bouwstenen voor een Kerkenvisie. Handreiking 2019’,  (mei 2019) een passage gewijd aan het mogelijk aanwezige groene erfgoed rondom de kerken.

Bijeenkomsten

CGE-leden en adviseurs hebben zoveel mogelijk deelgenomen aan de voorlichtingsbijeenkomsten die in 2019 per provincie door de Rijksdienst werden georganiseerd. Ze hebben er waar mogelijk op gewezen dat zij, wanneer een kerkeigenaar of gemeente dat wenst, een verkennende cultuurhistorische waardebepaling van het groen kunnen opstellen, aanbevelingen kunnen doen over mogelijke vervolgstappen, of kunnen doorverwijzen naar verwante organisaties, groen-erfgoedspecialisten en tuin- en landschapsarchitecten.

Subsidies

Inmiddels hebben 15 gemeenten de subsidie toegekend gekregen om de kerkenvisies te kunnen gaan opstellen; en een dubbel zo groot aantal gemeenten heeft de aanvraag ingediend;  daarover wordt dit najaar beslist. De NTs zal de ontwikkelingen in deze gemeenten zoveel mogelijk volgen.

Meer informatie

Rond het Programma Toekomst Religieus Erfgoed heeft de RCE, trekker van het project, enkele instructieve brochures uitgebracht. De Checklist voor gemeenten geeft ook voor andere betrokkenen een aardig inzicht in de procedures die gevolgd (gaan) worden; in mei 2019 verscheen de hierboven al genoemde brochure: ‘Bouwstenen voor een Kerkenvisie. Handreiking 2019’.  Op de speciale site over het religieus erfgoed is een apart onderdeel gewijd aan de kerkenvisies: https://www.toekomstreligieuserfgoed.nl/dossier-kerkenvisies .

 

November 2019

Terug