login | contact | nieuwsbrief

Volg ons op         

    

Als donateur steunt u de doelstellingen van de Nederlandse Tuinenstichting; het beschermen van waardevol tuinhistorisch erfgoed. De Nederlandse Tuinenstichting heeft uw steun hard nodig om een groene toekomst te kunnen waarborgen.


De golfbaan bij Rolduc

 

December 2017

Eind december 2017 bracht Gemeente Kerkrade het herziene Bestemmingsplan Buitengebied naar buiten. Uit de wijzigingen blijkt, dat Kerkrade niet alleen naar de NTs-bezwaren tegen de golfbaan bij Rolduc heeft geluisterd, maar zich ook allerlei andere opmerkingen van de NTs heeft aangetrokken.

Al eerder had het College aan de Raad laten weten dat de golfbaan – die in het ontwerp gepland was en waartegen (o.a). de NTs in haar zienswijze stevig bezwaar had aangetekend  – vooralsnog uit het bestemmingsplan zou worden verwijderd. Maar nu concludeert de gemeente bovendien dat er onvoldoende onderzoeken zijn gedaan en dat de gevolgen voor de cultuurhistorische- en natuurwaarden onvoldoende duidelijk zijn, precies wat de NTs had geschreven. Ook krijgen een aantal bomenrijen en de historische toegangsweg naar Rolduc een betere planologische bescherming  – een ander punt van de NTs. Een opsteker voor de NTs en voor de MC-leden Piet Bakker, Willem Verhoeven en Paul Smeets die in deze kwestie veel werk hebben gestoken.

Voor een weergave van de door de NTs geformuleerde kritiek in haar zienswijze van september 2017: zie Archief

 

Terug